aceos

This is the greatest mod ever made to the Witcher 3 from me,modded was 85% of the files.
The mod was created tens of hours so I hope that u will enjoy it.
New level of gameplay just check it :D

Największy mod który zrobiłem,zmieniłem 85% około..

Mod zabrał naprawdę dużo czasu

Enjoy it :)

Dobrej zabawy :)


nemez15p


Final version 11-25-2017

All working in 100% ver 1.31 in game added some extras

Check download page


Wersja finałowa 11-25-2017

Wszystko działa w 100% wersja gry 1.31 dodano dużo dodatkowej zawartości do odkrycia.


Fixed all problems main version 27.09.2017 !

Rozwiązane wszystkie problemy wersja główna 27.09.2017 !


12+ changes in version 15.0,check the download page or click on the image above :)

Version 15.0 (09.10.2016)

12+ zmian w wersji 15.0,sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)

It's final version to Wild Hunt

To wersja finałowa dla Dzikiego Gonunpask140


66 + changes in version 14.0 check the download page or click on the image above :)

Vesion 14.0 (30.06.2016)

66 + zmian w wersji 14.0 sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)

It's propably final version

Możliwe że to finałowa wersja


projpask135

240 + changes in version 13.5,check the download page or click on the image above :)

Vesion 13.5 (30.06.2016)

240 + zmian w wersji 13.5,sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)

Next version soon

Następna wersja niebawem

projpask13


80+ changes in version 13.0, check the download page or click on the image above :)

Version 13.0 (14.05.2016)

80+ zmian w wersji 13.0,sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)

Next version soon

Następna wersja niebawem


Film:


pask1


200+ changes in version 12.5,check the downlad page or click on the image above :)

Version 12.5 (28.04.2016)

200+ zmian w wersji 12.5,sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)

Next version soon

Następna wersja niebawem


nem12l
+70 changes in version 12.0,check the download page or click on the image above:)
Version 12.0(18.04.2016)
+70 zmian w wersji 12.0,sprawdź dział dwonload albo kliknij na obrazek powyżej
Next version in this week (Monday to Friday)
Następna wersja w tym tygodniu (Poniedziałek do piątku)

nem112
+100 changes in version 11.5 ,check the download page or click on the image above:)
Version 11.5(17.02.2016)
+100 zmian w wersji 11.5,sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :)
New photos added
Nowe zdjęcia dodane
Następna wersja przewidywana za 2 tygodnie
Next version in 2 next weeks


n11p

+25 changes(like all dlc to witcher) in version 11.0 check the download page or click on the image above :)

Version 11.0(05.02.2016)

+25 zmian(jak wszystkie 15 dlc) w wersji 11.0 sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej

Films will be add soon

Filmy zostaną dodane niedługo

Następna wersja przewidywana za tydzień(jutro)

Next version next week :) (tommorow)
nem10p

+270 changes in version 10.05 check the download page or click on the image above :)

Version 10.05(22.01.2016)

+270 zmian w wersji 10.05 sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej

Movies will be added today at night

Filmy zostaną dodane dzisiaj wieczorem

Kolejna wersja w piątek za 2 tygodnie(błędy)

Next version next week on 2 Friday(errors)
n9

+110 changes in version 9.0 check the download page or click on the image above:)

Version 9.0(08.01.2016)

+110 zmian w wersji 9.0 sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej

Kolejna wersja w piątek za 2 tygodnie (gdyż będzie miała masę zmian) z nowym filmem

Next version on Friday for 2 weeks (because it will be bunch of the changes ) with movie


n8p


133 changes in version 8.0 check the download page or click on the image above :)
Version 8.0(19.12.2015)
133 zmiany w wersji 8.0 sprawdź dział download albo kliknij na obrazek powyżej :) Next version on Friday
Basic version/Podstawowa wersja:

Install/Instalacja:

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Content

News 2 comments

NemezisMod
(PL/EN/DE)

PL:
To największy mod jaki powstał do wiedźmina 3,gdyż zmienione zostało 85% plików.
Mod był tworzony kilkadziesiąt godzin więc mam nadzieję że nie będzie to czas stracony i docenicie to co udało mi się stworzyć.
Wiele nie przespanych nocy i nerwów.Najwięcej nerwów było co najlepsze przy dodawaniu moda do gry gdyż gra tak pięknie go nienawidziła że zamiast dodać zmiany dodawała je tak że np można było mieć to co było w modzie a byliśmy zatruci na 100% od początku nowej gry i brało nam broń do tego przeciwnicy dostawali poziomy od -1 do 0 i byli nieśmiertelni....
Mod ukazał by się już kilka dni temu gdyby nie ta cholerna optymalizacja do wersji "grywalnej" ...
Aby grać bez błędów należy utworzyć nową grę gdyż do starego zapisu gra się nie dostosuje
Pełna lista zmian:
- Zmieniono szybkość poruszania się postaci jak i ataku
- Zmieniono wszystkie pojemności toreb na przedmioty dla konia
- 3 punkty umiejętności co poziom daje nam możliwość rozwinięcia się w pełni nie tylko punktowo jak w wanilli ( Ten sam problem był w Wiedźminie 2)
- Zmieniono 90% wszystkich schematów do tworzenia przedmiotów oraz ich rozkładania
- Od teraz można używać kuszy jako pełnoprawnej broni
- Całe drzewko umiejętności zostało zrebalancedowane (zbalansowane do rozgrywki)
- Dodane zostały również nowe efekty dla niektórych umiejętności
- Dodano sloty na runy dla kusz
- Zmieniono wszystkie znaki pod względem atrybutów
- Zmieniono wszystkie trofea( są teraz unikalne każde z osobna jest to też moja osobista zawartość)
- Zwiększono poziom trudności
- Zmieniono ilość możliwych użyć znaków w jednym czasie
- Od teraz wiedźmin potrafi biegać a nie biegnie przez 3 sekundy i nie ma już siły ...
- To samo tyczy się pływania nasz wiedźmin teraz jest dużo bardziej wytrzymały
- Zmieniono poziomy mutagenów oraz slotów
- Teraz ekwipunek ten lepszy i najlepszy jest uzależniony od szczęścia gdyż przecież nie ma rzeczy statycznych nic nie jest 2 razy takie same więc dlaczego zawsze ekwipunek
ma mieć takie same statystyki
- Jest dosyć duża rozdzielczość między najlepszą bronią a najgorszą o tej samej nazwie
- Większość statystyk przedmiotów została zmieniona
- Zmieniono krzywą zdobywania poziomów
- Zmiieniono bełty teraz są bardziej zabójcze i bardziej użyteczne
- Zmieniono zasady craftingu dla bełtów
- Zmieniono obrażenia od znaków
- Zmieniono czas trwania znaków
- Zmieniono obrażenia pochłaniane przez Quen
- Zmieniono statystyki run
- Zmieniono ilość przedmiotów zdobywanych podczas eksploracji
- Zmieniono szanse na znalezienie danego przedmiotu
- Zbalansowano relikty dodano losowania wartości
- Dodano losowania wartości w przedziałach dosyć małych do 50% z pancerzy i elementów pancerza
- Dodano losowania wartości dla reliktów w dużych przedziałach idących nawet do 200% (Teraz opłaca się wczytać grę by znowu otrzymać miecz może on mieć lepsze wartości)
- Zmieniono działanie oleji
- Zmieniono działanie pułapek
- Zmieniono działanie eliksirów
- Zmieniono działanie petard i bomb
- Zmieniono efekty znaków
- Zmieniono efekty umiejętności specjalnych potworów
- Jeśli ktoś chciał nie używać broni wystarczy że będzie w jakąś wyposażony może grać wiedźminem jako magiem
- Można też grać wiedźminem jako kusznikiem z petardami
- Bomby teraz to coś co powali nie jednego
- Gwarantuje że będziecie się świetnie bawić i bardzo wam się spodoba ta modyfikacja gdyż zmienia prawie każdy aspekt gry
- Zmieniono statystyki mutagenów
Uwaga:
Modyfikacja w żaden sposób nie odbiera zabawy z gry i w żadnym stopniu nie psuje balansu rozgrywki może na wysokim poziomach postaci grających na niskim poziomie trudności okazać się że praktycznie nie ma wyzwania,lecz modyfikacja jest skierowana dla osób nie grających na najniższych poziomach trudności choć i te zostały w tej modyfikacji zmienione :)
Rekomenduje grę na tej modyfikacji na poziomie hard lub ultra hard w stopniowaniu od 1-4.
Rekomenduje też moda slots gdyż szybko zapełnicie dostępne sloty ale jak ktoś nie chce to nie trzeba,to będzie musiał dokonać wyboru.
Życzę miłej zabawy.

EN:

Nemesis Mod
This is the greatest mod ever made to the Witcher 3,modded was 85% of the files.
The mod was created tens of hours so I hope that u will enjoy it.
Mod could appear just a few days ago if not for this damn optimized for version "playable" ...
To play without mistakes need to create a new game because the old saves game does not working with it.
Full list of changes:
- Changed the movement and attack speed
- Changed all the capacity bags items for horse
- 3 skill points per level gives us the opportunity to develop fully, not only point-like vanilla (The same problem was in The Witcher 2)
- Replacement of 90% of all patterns to create the objects and their spreading
- From now you can use crossbows as a fully-fledged weapons
- The entire skill tree has been rebalanced
- Added new effects have also been for some skills
- Added slots for runes for crossbows
- Changed all the characters in terms of attributes
- Changed all the trophies (they are now unique individually, it is also my personal content)
- Increased level of difficulty
- Changed the number of possible uses of signs at one time
- From now witcher he is able to run and not run for only 3 seconds
- The same applies to swimming our witcher now is much more durable
- Changed levels of mutagens and slots
- Now the equipment is better and the best is dependent on luck nothing is static, nothing is 2 times the same so why do you always equipment
have to have the same stats ?
- It is quite a high resolution between the best and worst weapon of the same name
- Most of the statistics items has been changed
- Changed the leveling curve
- Changed bolts,now are more deadly and more useful
- Changed the crafting rules for bolts
- Changed damage from sings
- Changed the duration of sings
- Changed the damage absorbed by sign Quen
- Changed stats for runes
- Changed the number of items finding in monsters
- Changed the chances of finding items
- Balanced relics,added random stats
- Added random stats from 0 to 50% of the armor and armor elements
- Added lotery stats from 50% to 200% (Now it pays to load the game to get the sword again he may have a better stats)
- Changed the oils stats
- Changed the traps stats
- Changed the potions stats
- Changed the bombs stats
- Changed the effects of signs
- Changed the special ability effects monsters
- If someone wanted to not just use weapons that will be equipped with a witcher can play as a mage
- You can also play as a witcher with crossbow and bombs
- Bombs now is something that is powerfull
- Ensures that you will have a great time and really enjoy this modification because it changes almost every aspect of the game
- Changed statistics mutagens
Warning:
Modification in no way takes the fun out of the game and in no way spoils the balance of the game may be on the high levels of the form of playing at a low level of difficulty prove that there will be no challenge, but modification is offered to people not playing to the lowest levels of difficulty though, and were in this modification changed :)
Recommends the game for this modification at hard or ultra-hard in graded from 1-4.
It also recommends fashion as quickly zapełnicie slots available slots but if someone does not want is not needed, it will have to make a choice.
I wish you fun.

DE:
Nemesis Mod
Dies ist die größte mod for der Witcher 3, in der geänderten Fassung betrug 85% der Dateien.
Die Mod wurde geschaffen, zehnten Stunden, so dass ist viele Zeit.
Mod erschien gerade vor ein Tagen, wenn nicht für diese verdammte für Version von "spielbar" optimiert sein ...
Zu spielen du musst neue spilt begonen
Die vollständige Liste auf Veränderungen :
- Schnellste bewegen sich und Offensive
- Geänderte alle Kapazitätsbeutel Einzelteilen für Pferde
- 3 Skillpunkte pro Level gibt uns die Möglichkeit, vollständig zu entwickeln, nicht nur punktförmige Vanille (Das gleiche Problem hat The Witcher 2)
- Veränderung 90% von aller Dateien, um die Objekte zu erstellen und ihre Verbreitung
- Ab sofort können Sie Armbrüste als vollwertige Waffen
- Die gesamte Skill-Baum wurde besser (ausgewogene Gameplay)
- Neue Effekte wurden auch für einige Fähigkeiten gewesen
- Hinzugefügt Slots für Runen für Armbrust
- Änderungen der alle Zeichen in Bezug auf die Attribute
- Geänderte alle Trophäen (sie sind jetzt einzigartig individuell, es ist auch meine persönliche Inhalte)
- Erhöhung der Schwierigkeitsgrad
- Änderung der Anzahl der möglichen Verwendung von Zeichen zu einer Zeit
- Von nun Hexer ist er in der Lage zu laufen und nicht für 3 Sekunden laufen und hat nicht mehr die Kraft ...
- Das gleiche gilt für unsere Hexer nun schwimmen ist viel haltbarer
- Änderungen der Ebenen von Mutagenen und Schlitzen
- Nun ist die Ausrüstung ist besser und das beste ist abhängig von Glück noch nichts ist statisch, nichts ist 2 mal die gleiche also warum tun Sie immer Ausrüstung
Es ist die gleichen Statistiken haben
- Es ist durchaus eine hohe Auflösung zwischen der besten und der schlechtesten Waffe mit dem gleichen Namen
- Die meisten Statistiken Artikel wurde geändert
- Changed die Ausgleichskurve
- Zmiieniono Schrauben sind jetzt noch tödlicher und nützlicher
- Änderung der Handwerksregeln für Schrauben
- Changed Schäden, die aus Zeichen
- Änderung der Dauer der Zeichen
- Changed die von Quen absorbierten Schaden
- Änderungen der Statistik laufen
- Änderung der Anzahl der Einzelteile während der Exploration erworben
- Verändert die Chancen auf ein Objekt
- Balanced Reliquien der Auslosung Wert
- Mehrwert des Abtastintervalls klein genug, um 50% der Rüstung und Rüstungselemente
- Mehrwert für die Reliquien in großen Zeitabständen von bis zu 200% zu ziehen (Jetzt lohnt es sich, das Spiel zu lesen, um das Schwert zu bekommen wieder er einen besseren Wert haben kann)
- Änderung der Betriebsöle
- Änderungen der den Betrieb der Fallen
- Verändert die Aktion Tränke
- Geänderte den Betrieb von Feuerwerkskörpern und Bomben
- Changed die Auswirkungen der Zeichen
- Verändert die besondere Fähigkeit Effekt Monster
- Wenn jemand wollte nicht nur Waffen, die mit einem Hexer ausgestattet werden können als Magier zu spielen
- Sie können auch als Hexer Spearo mit Feuerwerkskörpern zu spielen
- Bomben ist jetzt etwas, das niemand hauen wird
- Stellt sicher, dass Sie eine tolle Zeit haben und wirklich genießen Sie diese Änderung, da sie fast jeden Aspekt des Spiels ändert
- Geänderte Statistiken Mutagene
Bitte beachten Sie:
Änderung in keiner Weise nimmt den Spaß aus dem Spiel und in keiner Weise verdirbt die Balance des Spiels kann auf dem hohen Niveau von der Form des Spielens auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad sein, zu beweisen, dass es praktisch keine Herausforderung, aber Veränderung ist es, Menschen spielen nicht um den niedrigsten Schwierigkeitsgrade obwohl angeboten und waren in dieser Modifikation verändert :)
Empfiehlt das Spiel für diese Modifikation bei harten oder extrem hart in 1-4 benotet.
Er empfiehlt auch Mode so schnell zapełnicie Slots Slots aber wenn jemand nicht will, ist nicht erforderlich, wird es eine Wahl zu treffen.
Viel gluck.

Add file RSS Files
NemezisModFinale

NemezisModFinale

Full Version 2 comments

Made all work 100% and added some good changes. Like in title so many changes... Paste the folder in main directory should all work I will paste clear...

NemezisMod (Main)

NemezisMod (Main)

Full Version

Fixes all problems/Naprawiono wszystkie błędy Working with 1.31 version/Pracuje z wersją 1.31 Working 100%/Działa na 100% "..\content\patch1\bundles\patch.bundle...

NemezisMod 15.0

NemezisMod 15.0

Full Version 2 comments

Change trophy,Ciri,eq and game Zmieniono trofea,Ciri,ekwipunek i całą gre

NemezisMod 14.0

NemezisMod 14.0

Full Version 1 comment

66+ changes skills,trophy,runes,enemy and Ciri etc Propably the final version,maybe can be one more but i dont promise (if yes that will be in 2-3 months...

NemezisMod 13.5

NemezisMod 13.5

Full Version 2 comments

240+ changes in gameplay (monsters,new sets,new mutagens etc) 240+ zmian w rozgrywce (potwory,nowe sety,nowe mutageny itd)

NemezisMod 13.0

NemezisMod 13.0

Full Version 3 comments

New 11 weapons,one new bolt and changes in gameplay

Comments  (0 - 10 of 37)
kubaciesielka
kubaciesielka - - 1 comments

po zainstalowaniu moda, zepsuło mi gwinta. Próbowałem normalna finale caly czas tak samo tu ss Zapodaj.net

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 693,124 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

konny12
konny12 - - 2 comments

Czy zadziała ten mod na NG+ jeśli nie był instalowany na zwykłej?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 693,124 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,124 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,124 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,124 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Sethelas
Sethelas - - 11 comments

how install ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
ASdragon0 Creator
ASdragon0 - - 41 comments

unpack folder in witcher 3 folder and click on install if u have patch 1.10 or higher u need download nemezisessential u have description how to install it on file description

Reply Good karma+1 vote
ASdragon0 Creator
ASdragon0 - - 41 comments

In latest version i changed king of wolves and some of bosses and it's really hard to combat them,for example the king of wolves on the highest difficult level is almost unkillable just check
Ciri hit is 500-550 king have 55 hp per second and kill us on 1 jump attack or 2 smaller attacks he can send 2 smaller attacks in less than 1 s so just enjoy worse than DARK SOULS difficult :D

Reply Good karma+1 vote
ASdragon0 Creator
ASdragon0 - - 41 comments

W ostatniej wersji zmieniłem królwa wilków i kilka innych bosów i teraz jest bardzo trudno ich pokonać, na przykład król wilkołaków na najwyższym poziomie trudności jest prawie nie do pokonania pomyślcie
Ciri atakuje 500-500 a on leczy sobie 55 zdrowia na sekunde i może nas zabić jednym atakiem z wyskoku lub 2 mniejszymi atakami w mniej niż 1 sekunde więc miłego grania w gorszym niż dark soulsowym poziomie trudności

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X