MMH7 Czech Localization fix, compatible with Balance mod.

Post article RSS Articles

Důležité oznámení

News

Důležité oznámení: tento projekt nebude již nadále updatován, veškeré další lokalizační opravy (včetně tohoto módu) jsou součástí daleko většího projektu UCP: Unofficial Community Patch

Mód je k dispozici v češtině a zahrnuje i tento.

Verze 1.1

Verze 1.1

News

K dispozici nová verze s novými vylepšeními, včetně opravy kritické chyby způsobené českou lokalizací!

Release 1.0

Release 1.0

News 1 comment

Balance Mod/Czech Localisation MMH7 Improvement Mod

Add file RSS Files
CZ Localization 1.1 MOD

CZ Localization 1.1 MOD

Full Version

Nová verze (opravy lokalizace) včetně kritické chyby

Balance mod/Czech Localization fix 1.0

Balance mod/Czech Localization fix 1.0

Full Version

Release 1.0 (Balance mod/Czech Localization fix 1.0)

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Balance mod/Czech Localization fix has not been tagged yet.