The mod you are trying to view has ceased development and consequently been archived. If you are a member of this mod, can demonstrate that it is being actively developed and will be able to keep this profile up to date with the latest news, images, videos and downloads, please contact us with all details and we will consider its re-activation.

FABUŁA / STORY
plGdzieś na granicy polsko-rosyjskiej, czas - nieznany. Wcielasz się w postać jednego z pracowników tajnej bazy wojskowej naukowo-badawczej. Nieprzewidzianym skutkiem ubocznym ostatniego eksperymentu na nieznanych mikroorganizmach było wytworzenie bardzo niebezpiecznej substancji Ebra-R1 zawierającej połączenie zmutowanych wirusów EBOV oraz RABV. Scalone cząsteczki organiczne namnażają się w niewiarygodnie szybkim tempie. Substancja musi zostać niezwłocznie zutylizowana, - w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do katastrofalnej epidemii. W niepowołanych rękach mogłaby stanowić najgroźniejszą broń biologiczną. Niedługo potem baza zostaje zaatakowana przez nieznanych agresorów. Substancja zostaje wykradziona. Nieznani sprawcy są krok przed Tobą - nie pozwól im uciec! Nikt z poza bazy, w tym rząd - nie może się dowiedzieć o zaistniałej sytuacji. Twoim priorytetem jest przechwycenie Ebry-R1, zanim dojdzie do jej wykorzystania. Czy jesteś w stanie podołać wyzwaniu, uchronić świat od katastrofy?

engPolish-Russian border, the time - unknown. You play as character employee secret military base research. An unanticipated side effect of the last experiment on unknown microorganisms was creating a very dangerous substance Ebra-R1 contains a combination of mutant viruses EBOV and RABV. Merged organic molecules multiply in an incredibly fast pace. The substance must be immediately utilized, - otherwise could occur catastrophic epidemic. In the wrong hands could be the most dangerous a bioweapon. Soon after the base is attacked by unknown aggressors. A substance is stolen. Unknown perpetrators are one step ahead of you - do not let them escape! No one outside of the base, including the government - can't know about the situation. Your priority is to capture Ebra-R1 before it is used. Are you able to cope the challenge, save the world since disaster?

SORRY FOR BAD ENGLISH
-
Post article RSS Articles
-
plNiestety nie dotrzymałem obiecanego terminu aktualizacji. Spowodowane standardowo brakiem czasu. Od tamtego czasu poprawiłem nieco mapę ukazaną na trzech pierwszych zrzutach ekranu oraz stworzyłem kolejną - możecie zobaczyć ją tutaj.
Ważne: Aby realizować projekt w szybszym tempie, poszukuję kogoś chętnego do budowy podstawowych kształtów map według podanych szkiców. Nie wymagam wybitnych umiejętności tworzenia map. Wystarczy, aby mapy zgadzały się ze szkicem, który będę wysyłał (zdjęcie zaprojektowanej mapy na papierze). Bez teksturowania, bez szczegółów - całą resztą zajmuje się ja. Jeśli jesteś chętny - proszę napisać do mnie wiadomość prywatną.
engBy the lack of free time, I did not write an update in of promise time. Since that time I corrected somewhat map as portrayed on the first three screenshots and created next - you can see it here.
Important: To implement the project at a faster pace, looking for someone willing to build basic shapes according to specified map sketches. I do not demand considerable skill to create maps. Just to maps coincide with the sketch, which I will be sending (image designed maps on paper). Without texturing, no details - all the rest is to me. If you are interested - please send me a private message.
-
#1 - First post?

#1 - First post?

News 1 comment

Read to more (ENG/PL): The first update since the restart of the project. Pierwsza aktualizacja od czasu ponowienia projektu.

Comments  (0 - 10 of 24)
frankvega
frankvega

Looks cool, I want to play it soon!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
stielh
stielh

Good to see that this mod full of potential is still alive.
Keep it up! Pozdro ;)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Kruk
Kruk

Rób! nie poddawaj się :) zawsze coś z tego będzie :]

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Xerphis Creator
Xerphis

Dzięki za słowa wsparcia :3 Może nie będzie to projekt na tyle rozwinięty jak było w planach, gdyż nie mam już tyle wolnego czasu, ale po wycięciu paru wątków powinno być w sam raz.

Reply Good karma+1 vote
NSKGameplay
NSKGameplay

ITS ALREADY ******' DEAD... Nothin' to waitin' for this.(

Reply Good karma Bad karma-1 votes
phipe
phipe

The description sure makes it look like the mod has a lot going for it, and I support that. Though there is nothing else to see here.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
NSKGameplay
NSKGameplay

PROBABLY, DIS MOD IS DEAD FOREVER!

Reply Good karma Bad karma-1 votes
impala444
impala444

Look cool, cant wait to try.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
DoctorAmazing
DoctorAmazing

nice description image

Reply Good karma Bad karma+1 vote
stielh
stielh

Zarombisty Mod :D śledze

Reply Good karma Bad karma0 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Half-Life
Game
Half-Life
Creator
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
Share
Style
Embed Buttons
Link to Analysis by selecting a button and using the embed code provided more...
Analysis
Statistics
Last Update
Watchers
73 members
Articles
2