[PL]
Wyspa Rydmas, serce Myrthany w wydobywaniu i handlu węglem, miejsce ciągłych walk o wpływy i władzę między słabym gubernatorem, bogatym magnatem i silną, trzymającą miasto portowe w żelaznym uścisku, organizacją przestępczą. Coś nietypowego i przerażającego wdziera się do życia mieszkańców Rydmas. Dochodzi do plagi seryjnych, brutalnych mordów, na wyspie pojawiają się przedstawiciele potężnej organizacji, nikt nie przeżywa spotkania z nimi. Wszystko przypomina coś co już się wydarzyło....10 lat temu i wywołało katastrofalny skutek. Tylko jedna osoba może odnaleźć klucz do zatrzymania Doctora Reapera.Brzmi banalnie? Wcale tak nie jest! "Przed nastaniem świtu" to mod średniej wielkości, kameralny, o bardzo małej skali wydarzeń. Ale jest na pewno czymś nietypowym jeśli chodzi o fabułę. Zrywa z utartym schematem wybrańca i walki o ratunek świata. Wydarzenia dziejące się na wyspie Rydmas mają praktycznie zerowy wpływ na resztę świata. Główny bohater również nie jest nikim nadzywyczajnym, to jedynie bardzo aktywna figura która jednak nie ma mocy sprawczej i to nie od niej zależą losy wyspy.

Nick jest stary, zmęczony. To alkoholik i nałogowy palacz, doker w porcie pracujący za śmieszne pieniądze. Kiedyś był śledczym w miejscowej milicji, cieszył się życiem, miał przyjaciół, rodzinę....Doctor Reaper odebrał mu wszystko, zepchnął go na sam dół. Przed popełnieniem samobójstwa chroni go tylko strach o życiu po śmierci. Kiedy jednak stary wróg powraca aby dokończyć swoje dzieło Nick wkracza na ścieżkę zemsty, zdeterminowany by odkryć tożsamość swojego nemezis i zemścić się za popełnione krzywdy.


"Przed nastaniem świtu" to historia o strachu przed śmiercią, determinacją, zrezygnowaniu, bólu, lojalności, ale również o zwykłym, ludzkim zepsuciu. Nie ma tu miejsca na cukierkowate historie, to życie, trup ściele się gęsto, nie ma ludzi idealnych....chyba, że na cmentarzach. To również historia wiary i opowieść o przebaczeniu, nowym początku. Naszym celem jest skłonienie gracza do refleksji i wpłynięcie na jego emocje.
Nie oznacza to jednak, że grze zabraknie elementów które sprawią wam rozrywkę. Dynamiczna, interesująca intryga, wielki sekret, wątki mistycyzmu i walk o władzę, to wszystko skupione w fabule nie trwającej długo, ale ciągle trzymającej tempo i zapewniającą liczne zwroty akcji. "Przed nastaniem świtu" tworzone jest z myślą o kontynuacji....w finale ujrzycie również kluczową postać z gier Piranhi Bytes której jeszcze nie było w żadnym modzie do jakiegokolwiek Gothica.


Nie jesteśmy też dużą ekipą, jest nas kilku, nie spodziewajcie się więc wielkich innowacji, zobaczycie za to wiele elementów z WOGA, naszym celem jest opowiedzenie wam mocnej historii i przedstawienie ciekawych, interesujących charakterów. Aby jednak nie odstraszyć was wiecznym pokazywaniem tego samego ujrzycie u nas różne materiały z powyższego serwisu, a także kilka naszych pomysłów.Cechy modyfikacji:

  • 7-10 godzin wciągającej fabuły
  • Kilka godzin zadań pobocznych
  • Nowy, spory świat
  • Nowe modele i animacje
  • Dubbing (tak planujemy)
  • Kilka stylistycznych zmian
  • Każda postać którą spotkacie będzie miała własną historię

Ciekawe misje, nie będące prostym "przynieś, podaj, pozamiataj"

[ENG]
Island Rydmas heart Myrtana in mining and coal trading, a place of continuous struggle for influence and power between poor governor, a rich tycoon and strong, holding a port city in an iron grip, a criminal organization. Something unusual and frightening bursts into living Rydmas. This leads to plague serial brutal murders on the island there are the representatives of powerful organizations, no one survives a meeting with them. Everything resembles something that has already happened.... 10 years ago and caused a catastrophic effect. Only one person can find the key to stop the Doctor Reaper.

It sounds corny? That is not so! "Before the Dawn" is a mod of medium size, intimate, with a very small scale events. But there is definitely something unusual when it comes to the story. Breaks with grated diagram Fist and struggle for salvation of the world. Events happening on the island Rydmas have virtually zero impact on the rest of the world. The main character is also not anyone nadzywyczajnym, only very active figure which, however, there is no causal power, and it does not explicitly depend on the fate of the island.

Nick is an old, tired. It is an alcoholic and a heavy smoker, longshoreman at the port working for ridiculous money. Once there was an investigator in the local militia, enjoying life, he had friends, family .... Doctor Reaper took him everything, pushed him to the bottom. Before committing suicide to protect his only fear about life after death. But when an old enemy returns to finish his work Nick enters the path of revenge, determined to discover the identity of his nemesis and take revenge for wrongs committed.

"Before the Dawn" is a story about fear of death, determination, resigning, pain, loyalty, but also ordinary human corruption. There is no place for cukierkowate stories to life, the corpse is densely surgeon, there is no perfect people.... unless cemeteries. It is also a story of faith and a story about forgiveness, new beginning. Our goal is to get the player to reflect and influence on his emotions. This does not mean, however, that the game runs out of the elements that make you entertained. Dynamic, interesting plot, big secret, threads of mysticism and power struggles, it's all centered in the story is not long lasting, but still holding the pace and providing a number of twists. "Before the Dawn" is created in order to continue.... in the final you will see the key figure games Piranha Bytes which has not been in any fashion to any Gothic.

There are also a large team, a few of us, so do not expect a great innovation, you will see the many elements of WoG, our goal is to tell you a strong history and presenting exciting, interesting characters. But in order not to scare you eternal showing the same you see from us a variety of materials from this site, as well as some of our ideas.

Features modifications:
♦ 7-10 hours of addictive plot
♦ A few hours of side quests
♦ The new world disputes
♦ New models and animations
♦ A few stylistic changes
♦ Every character you meet will have its own story Interesting missions that are not simply "bring, please, sweep"

Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file Files

No files were found matching the criteria specified. We suggest you try the file list with no filter applied, to browse all available. Add file and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments
Guest
Guest - - 689,164 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 689,164 comments

thank you for supporting the non german-polish fans of gothic

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Marek33
Marek33 - - 3,890 comments

Nice! I hope there will be more English mods for both Gothic games.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Zew Ognia

Zew Ognia

Role Playing

Wiele tygodni mineło odkąd opuściłes rodzinne strony i wypłynąłes w morze jako królewski żolnierz. Walczyłes w kilku zwycięskich bitwach. Niestety...

Golden Gate 2: Goddess Heart

Golden Gate 2: Goddess Heart

Role Playing

Golden Gate 2: Goddess Heart tells the story of young hunter Morris, whose past is very mysterious. The action takes place a few years after the events...

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Role Playing

Features modification: -Incredible story of a young thief -39 different tasks - often with different endings -interesting NPCs, who have their own story...

Uriziel

Uriziel

Role Playing

Uriziel is a german Gothic Mod about the story of the magic sword "Uriziel" developed by PainDevs

The Golden Gate

The Golden Gate

Role Playing

Jharkendar - once untamed and forgotten part of the island of Khorinis, now it's teeming with all sorts of inhabitants. Since Raven's death the region...

L'Hiver PL

L'Hiver PL

Role Playing

Główną atrakcją moda jest zmodyfikowana oprawa graficzna, rozszerzone lokacje Khorinis i (w mniejszym stopniu) Górniczej Doliny. Jarkendar został...

X
Tags

Przed nastaniem świtu [PL] has not been tagged yet.