23 Јули, 2013 г. Најблиската база до местото Гиза;22:17 часот.
Дежурниот на радарот забележува вонредни движења на релација која се наоѓа блиску до Големата пирамида, но не може да се идентификуваат. Истото го видоја и останатите дежурни. Без двоумење, не знаејќи за што се работи, го известува дежурниот на главниот штаб во Каиро, главниот град на Египет. Целото место (генерал штабот) се дигна на нозе. Генерал полковникот издава наредба да се испита местото на настанот. Воените сили заедно со специалните единици пристигнуваат, но ништо не наоѓаат. Случајот го прогласија како лажна тревога.

Но, неколку дена подоцна (на 29 Јули, 03:07:05 часот) се забележуваат исти движења, но овој пат многу побројни и на друго место, во Кеопсовата пирамида. Случајот повторно се пријавил, но овој пат беше многу вознемирувачки, па затоа се донесе одлука во согласност со претседателот, владата, тајните служби и министерството за национално богатсво да навлезат во пирамидата и да видат што е проблемот.
по речиси една недела припреми, одлуката беше конечна на 5 август во 08:00:00 да се започне со операцијата...

5 август, 08:10:51

Една група составена од историчари, експерти и 5 воени лица, се наоѓаат во пирамидата. Пешачат низ главниот ходник, во правец накај гробницата. Првата глетка, ги зачуди историчарите и експертите забележуваат дека хиреоглифите на зидовите се обновени, а има и нови, кои се поразлични од познатите. Податоците одма беа испратени во главната база, но момент подоцна, се слушна некаков звук и движење. Еден од војниците "исчезна". Во групата настана хаос. Сите почнаа да бегаат во двата правци, правејќи ја првата грешка за опстанокот: вака разделени побрзо исчезнуваа. За жал, од групата не преживеа ниту еден член.

Неколку дена подоцна се дојде до вчудовидувачко открити: во дешифрираното писмо пишува дека крајот на светот не настанува во 2013, туку на 31 декември.

Тие суштества се всушност мутанти, кои се поставени за да мутираат, и на денешен ден да се "активираат". Нивната задача е да да ги подрзват Кипроните (посебна вонземска единица, во служба на вонземјаните, специализирани за да ги извршат првите чекори за инвазија и колонизирање на Земјата.), да можат да започнат со своите сурови планови.

English

July 23, 2013 The nearest base to the site of Giza; 22:17 pm.
Responsble for the radar observes extraordinary movements that is close to the Great Pyramid, but can not identify. Others have saw the same thing . Without hesitation, not knowing what it was about, they informed the Duty HQ in Cairo, capital of Egypt. The whole place (General Staff) were in panic. Lieutenant General issued an order to investigate the scene. Military forces along with special units arrive, but nothing found. The case was declared as a false alarm.
But a few days later (July 29, 03:07:05 pm) yhey saw the same movements, but this time very numerous and elsewhere araound the Great Pyramid. The case was opened again, but this time it was very disturbing, becuse of that it was decided in accordance with the President, the government, secret services and Ministry of national wealth to enter in the pyramid and see what the problem is.
After almost a week of preparations, the decision was final on August 5 08:00:00 to commence the operation ...
August 5, 08:10:51
A group of historians, experts and five military personnel, were sent into the the pyramid. Walk through the main corridor in the direction toward the tomb. First sight, puzzled historians and experts note that the hireoglifs walls were restored, and there are new ones, which are different from the known ones. The data were immediately sent to the main database, but a moment later, They heard a sound and a movement. One of the soldiers "disappeared". In the group there was chaos. All began to run away in both directions, making it the first error for survival: Thus separated they quickly disappeared. Unfortunately, the group did not survive.
A few days later came to astounding dicsovery: the decoded letter says that the end of the world does will occur in 2013 on December 31.
*****
These creatures are actually mutants, which are set to mutate, and this day to "activate". Their task is to support the Kiriptonites (special alien unit in service of the aliens specilized to carry out the first steps of invasion and colonization of Earth.), So they can begin their cruel plans.

Sorry for our bad englisch.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Files

No files were found matching the criteria specified. We suggest you try the file list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments
viktor_mk
viktor_mk

we have more pictures wait 1 week.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
theawesomeboxman
theawesomeboxman

this game is amazing i realy like the storyline please add more pictures :D <33

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront II

First Person Shooter

Capturing the drama and epic conflict of Star Wars, Battlefront II brings the fight online. Attention to detail and scale make this game a joy to behold...

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode One

First Person Shooter

Episode One follows scientist Gordon Freeman and his companion Alyx Vance as they fight in humanity's continuing struggle against the transhuman race...

Far Cry

Far Cry

First Person Shooter

Jack Carver is cursing the day he ever came to this island. A week ago Valerie, a brash newspaper reporter, offered him an incredible sum of cash to sail...

Half-Life

Half-Life

First Person Shooter

Named Game of the Year by over 50 publications, Valve's début title blends action and adventure with award-winning technology to create a frighteningly...

Unreal Tournament

Unreal Tournament

First Person Shooter

Unreal Tournament is the sucessor to the awesome game that was Unreal. Boosting the most advanced gaming engine when it was released, this game kicks...

Black Mesa

Black Mesa

First Person Shooter

Black Mesa is a re-envisioning of Valve Software's classic science fiction first person shooter, Half-Life. Powered by Source Engine, You will re-visit...