Post news RSS Hakkında (About)

General information about the mod. Mod hakkında genel bilgi.

Posted by on

- Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye (Ottoman)
- Karamanoğulları Beyliği (Karamanids)
- Bizans (Byzantine)
- Memlûk Sultanlığı (Mameluke)
- Kırım Hanlığı (Crimea)

NEW
- Macaristan
- Akkoyunlu
- Rus Çarlığı
- Lehistan
- Papalık Devletleri
- Dulkadiroğulları Beyliğ
- Trabzon Rum İmp.
- Kıbrıs krallığı
- Mora Despotluğu
- Bosna
- Moldova

Tamamlanan yüzde (Percent is done)
Harita (Map) 100
Kodlamalar (Codes) 65
Model-kaplamalar (Model) 65
Kale Düzenleme (Castle Edit) 0

Ekip (Members)
Selamet_81
Partizanes
Sezgin14
Proassasasin
Dragon Caliph

Teşekkür ve OSP (Credits and OSP)
-HyperCharge Usta (The Master)
-Arabian Equipment
-Rubik - Siyasi Harita Kodu (Diplomatic Map)
-Flintlock Firearms
-HyperCharge - Din Sistemi (Religion System)
-Frozenweapons
-Elephant OSP
-Troop Tree
-Dragos - Bu sayfayı hazırladığı için (For preparing this page)

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.