Post feature RSS วิธีการเล่นเบื้องต้น (How to play)

วิธีการเล่นเบื้องต้น (How to play) วิธีการเล่นแบบคร่าวๆ ที่ช่วยแนะนำภาพรวมในการเล่น เพื่อให้ผ่านฉากได้

Posted by on

วิธีการเล่นพื้นฐาน
ในเกมจะมีสองฝ่าย คือสีน้ำเงิน กับสีแดง โดยเราจะเป็นฝ่ายสีน้ำเงิน ซึ่งเราจะต้องควบคุมทีมของเรา ให้จัดการกับฝ่ายสีแดงให้ได้ โดยสามารถดูจำนวนผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ได้จากมุมจอล่างขวา
วิธีบังคับ
ใช้ mouse คลิกซ้ายที่ตัวละคร จะมีคำสั่งออกมาให้เราเลือก เช่น เคลื่อนที่ เลือกใช้อุปกรณ์ เป็นต้น เราจะใช้การกดคลิกซ้ายแช่ไว้เพื่อให้มีคำสั่งขึ้น เมื่อเลื่อน cursor ไปที่คำสั่งนั้นจะมีคำสั่งย้อยออกมาในคำสั่งเหล่านี้ เราสามารถเปลี่ยนอาวุธ หรือปรับมุมมองตัวละคร หรือสำรวจพื้นที่เรายืนได้
การคลิกขวาที่ตัวละคร จะเป็นการดูสถานตัวละครในตอนนั้น หาก พลังที่หัว หรือตัวเป็นศูนย์ เราจะตาย หากมือข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ เราจะถือปืนแบบสองมือไม่ได้ (แต่ใช้ปืนพกได้) หากขาเป็นศูนย์ เราจะเคลื่อนที่ไม่ได้
การกำจัดฝ่ายศัตรู
เราสามารถกำจัดศัตรูได้ เมื่อเราเห็นศัตรู ให้สังเกตุสถานภาพที่อยู่บนตัวละครเป็นหลัก จากนั้นให้เลือกคำสั่งยิง ซึ่งถ้าเราถูกยิงและเราเห็นศัตรูที่ยิง ตัวละครจะยิงอัตโนมัติ
การเลือกพื้นที่ในการยิง จะมีผลในการป้องกัน และการทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราได้
การสังเกตุสถานตัวละคร ที่กรอบด้านบน จะช่วยให้เราเลือกที่จะโจมตีได้ เช่น สะภาพซุ่ม หมายถึงเราเห็นศัตรู แต่ศัตรูไม่เห็นเรา ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นได้เปรียบในการยิง สะภาพสนใจ แสดงว่าศัตรูตัวนั้นอาจจะหันไปทางอื่นที่เราต้องการ เพื่อให้เราผ่านไปได้
ระบบเพิ่มเติม
ระบบเกราะในเกมนั้นหมายถึง กระสุนต้องมีความแรงมากว่าเกราะเท่านั้น ถึงจะทะลุเกราะเข้าไปทำลายส่วนต่างๆ ของตัวเราได้
แสงสีขาวคือเสียง ความดังนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว และพื้นที่ที่เราเดินผ่าน เสียงนี้จะใช้กระตุ้นศัตรูให้สนใจได้ หากเขาอยู่ใกล้ๆ
พื้นที่ของตัวละคร หากเราพกของมากเกินไป อาจจะทำให้มีพื้นที่ในการมองเห็นได้ ซึ่งพื้นที่นี้จะลดลงเมื่อ แนวสายตาจากศัตรูมาถึงเรา ผ่านฉากซึ่งมีผลในการบังสายตามาก ในทางกลับกัน ถ้าเราเห็นศัตรู นั่นหมายถึงระยะจากเราถึงศัตรู มีพื้นที่ที่ถูกฉากบังเหลือมากพอให้มองเห็นได้
การสำรวจพื้นที่ เราสามารถเก็บของในฉากมาใช้ได้ ซึ่งถ้าเป็นของทั่วไป เราสามารถเก็บเท่าไหร่ก็ได้ และอาจจะมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าพื้นที่นั้นมีศัตรูที่ตายแล้วอยู่ เราก็สามารถเอาของที่ศัตรูใช้มาเป็นของเราได้
การขับรถ ในเกมจะมีรถจอดอยู่ เราสามารถขึ้นรถได้ ตามจำนวนที่นั่ง (คันนี้มี 4 ที่) ถ้าเราขึ้นรถตั้งแต่ 2 คน มันจะมีเมนูให้เลือกว่าจะสั่งใคร ถ้าคนที่เป็นคนขับ เราสามารถเลือกเคลื่อนที่เป็นการสั่งขับรถได้ บางตำแหน่ง เราอาจจะนั่งนิ่งๆ บางตำแหน่ง เราสามารถยิง หรือใช้อาวุธที่ติดมากับรถยิงได้

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.