This member has provided no bio about themself... themself?? wrong grammar it probably shouldbe "This member has provided no bio about himself..." Hi I am a Filipino but we moved in northern antartica ɐɔıʇɹɐʇuɐ uɹǝɥʇɹou uı pǝʌoɯ ǝʍ ʇnq ouıdıןıɟ ɐ ɯɐ ı ıɥ "˙˙˙ɟןǝsɯıɥ ʇnoqɐ oıq ou pǝpıʌoɹd sɐɥ ɹǝqɯǝɯ sıɥʇ" ǝqpןnoɥs ʎןqɐqoɹd ʇı ɹɐɯɯɐɹb buoɹʍ ¿¿ɟןǝsɯǝɥʇ ˙˙˙ɟןǝsɯǝɥʇ ʇnoqɐ oıq ou pǝpıʌoɹd sɐɥ ɹǝqɯǝɯ sıɥʇ

Comment History  (0 - 30 of 306)
ıodɐɥs
ıodɐɥs Mar 7 2013, 3:05am says:

<a href="http://www.moddb.com/groups/antartica" title="View Antarctica on Mod DB" target="_blank"><img src="http://media.moddb.com/images/global/moddb.png" alt="Antarctica" /></a>

+1 vote   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jun 21 2012, 4:38am says:

You watch everyone??
All 6 billion people in the world???

+2 votes   member: ʇɐuʞɐʇǝp
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jun 21 2012, 4:23am replied:

Here I am still fine and still alive

+1 vote   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jun 21 2012, 4:23am replied:

lol I really **** myself
and could you send me a link where I said that
i forgot where it is

+1 vote   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Sep 16 2011, 10:16pm replied:

tiberium mushrooms

+2 votes   media: Suddenly
ıodɐɥs
ıodɐɥs Sep 2 2011, 6:07pm says:

I want to kill him!

+1 vote   media: New pig model!
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 28 2011, 7:14pm replied:

oo may alam ako don pare kaso wala akong masyadong time kasi sira ung PC ko kaya laptop ng tatay ko ginagamit ko sorry na rin kung matagal akong nawala

+2 votes   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 16 2011, 4:11am says:

Holy...

+2 votes   media: Big Bang !
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 16 2011, 4:07am says:

very nice

+6 votes   media: The changed icons.
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 13 2011, 6:37pm says:

HOLY S****
I like it

+1 vote   media: GDI's logo final version
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 7:46pm says:

Am I dead that no one is posting comments??

+2 votes   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 7:44pm says:

REPOST!

+1 vote   media: Behold, we are Nod.
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 12:19am says:

why is it that the ranger don't just ill the rebel???

+1 vote   media: Tunnels...
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 12:15am replied:

Excuse me...
friendly??

+1 vote   media: The Avalanche... A red zone
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 12:12am replied:

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
I want GDI

Filipinos don't respect kane!!

Philippines will only support GDI!

+2 votes   media: GDI/Nod Alliance Breakdown
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 12:06am says:

You're a living CNC wiki!!

+2 votes   feature: Global Defence Initiative
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 12 2011, 12:02am says:

HOLY...

+1 vote   media: Main Explosive -NEW !
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 11 2011, 11:54pm replied:

maybe?? Btw very nice...

+1 vote   media: A random screen
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 4 2011, 4:59am says:

very nice...

+1 vote   media: New Fire (2)
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 4 2011, 4:52am says:

very nice...

+2 votes   media: Epsilon City (2-6)
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 4 2011, 4:50am says:

Arnold Schwarzenegger is a tank driver???

+4 votes   media: M47 driven by Arnold Schwarzenegger
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 1 2011, 8:54pm says:

yeah!

+2 votes   media: Capture The Oil Mode
ıodɐɥs
ıodɐɥs Aug 1 2011, 4:54am says:

cool and will this game be compatible w/ my video card??
NVIDIA GEForce 4 MX 4000

+1 vote   news: Renegade X: Colour Grading and Headhunting!
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 29 2011, 8:09pm says:

It's a miracle!! It is ALIVE!!

+5 votes   media: Ingame Screenshot
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 29 2011, 3:38am says:

My new desktop wallpaper!!

+2 votes   media: Peace is Coming
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 29 2011, 3:36am says:

This is a soldier of God

+2 votes   media: a simple pic but realy great
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 29 2011, 3:28am says:

please make more comments!!!!

+2 votes   member: ıodɐɥs
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 29 2011, 3:25am says:

Looks.... NEAT!!

it makes ZH in westwood style

:D YAY!

+3 votes   download: Easy Change Mod
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 28 2011, 7:54am says:

I know that you play ZH :P

+4 votes   media: Yeh I play ZH...
ıodɐɥs
ıodɐɥs Jul 28 2011, 7:24am says:

generals surely is epic

+1 vote   media: Crusader Medium MBT
Level
Avatar
Avatar
Offline Since
Mar 29, 2013
Country
Antarctica Antarctica
Gender
Male
Member Watch
Track this member
Comment Statistics
Posts per day
0.2
Members
45
Games
16
Mods
38
Articles
8
Media
169
Downloads
26
Groups
20