Γουστάρω τους ανθρώπους που ειναι αληθινοί και μισώ το παρελθόν...

  • View media
...
embed
share
view
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Image Details
Date
Nov 26th, 2012
By
seps669
Views
33 (1 today)
Size
800×1000
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Report Abuse
Report media
Add Media
Members only