Post news RSS Democratic branch

Changes in the democratic branch in the new version.

Posted by on

A demokratikus ág szintén átalakításra került!A korabeli politikai csoportok mindegyike valamilyen formában támogatta a revízió kérdését.Kivéve a kommunisták,akik 1940-re szovjet nyomásra teljes mértékben felhagytak a revízió kérdésével.Így a történelmileg hitelesebb megjelenítés miatt a demokratikus ág átkerült a revizionizmus részre.

The democratic branch has also been transformed!Each of the contemporary political groups supports
the issue of revision in some form.Except for the communists,who by 1940 had completely abandoned
the issue of revision under Soviet pressure.Thus, because of the more historically authentic 
representation, the democratic branch was transferred to revisionism.

20201128142042 1

Elsőként a harmadik utas demokrácia, Bajcsy egyedi elképzelése a demokráciáról és a modern államról.Ebben az Olasz fasiszta korporatív államelméletet ( melyben a különböző társadalmi rétegek együttműködnek egymással ),Szovjet szocialista állam és a Brit parlamentáris demokrácia általa legjobbnak ítélt elemeit ötvözte volna egybe.Ennek során létrejön egy olyan modern állam ami folyamatos szociális, gazdasági és oktatási reformokkal, illetve szükség esetén akár a gazdaság szabályozásával is biztosítja az ország és a lakosság szükségleteit,jólétét.

First, third-way democracy,Bajcsy's unique vision of democracy and the modern state.In it, he would have
combined Italian fascist corporate state theory (in which different strata of society cooperate with each 
other), the Soviet socialist state, and the elements of British parliamentary democracy that he 
considered best.In the process, a modern state is created that ensures the needs and well-being of 
the country and the population through continuous social, economic and educational reforms and, 
if necessary, even by regulating the economy.

Az alábbi képen látható ennek a tervezett hatása/The image below shows the intended effect of this:

20201205214457 1

A nagy koalíciós ág több új fókusszal is bővült.Amennyiben sikerül visszaszerezni elcsatolt területeket, akkor lehetőség adódik kiegyezni a nemzetiségekkel. Továbbá megerősíteni Olaszországgal és Németországgal a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat, vagy Angliával és Franciaországgal.Ezen kívül amennyiben Németország hadban áll Angliával,Amerikával és Szovjetunióval lehetősége lesz a játékosoknak a trianoni határok módosítására különféle döntésekkel. Amennyiben a tárgyalások sikeresen zárulnak Magyarország hadat üzen Németországnak és a háború befejeztével megkapjuk a tárgyalások során visszaszerzett területeket.

The large coalition branch has been expanded with several new focuses. If it succeeds in regaining detached territories, there is an opportunity to reconcile with the nationalities. Furthermore, to strengthen diplomatic and trade relations with Italy and Germany, or with England and France.In addition, if Germany is at war with England, America and the Soviet Union, players will have the opportunity to modify the Trianon borders with various decisions. If the negotiations are successfully concluded, Hungary will declare war on Germany and after the end of the war we will receive the territories recovered during the negotiations.

De ha a tárgyalások sikertelenek lettek és Németországban újra a császár került hatalomra, akkor akár német támogatással is elérhetjük mindezt. A sikeres tárgyalások, során elérhetővé válik egy új király és egy királynő mégpedig a német Hohenzollern házból. Németek segítséget nyújtanak az elcsatolt területek visszaszerzésében,de hazánk Németország csatlósa lesz.

But if the negotiations have failed and the emperor has come to power again in Germany, we can even achieve it with German support. During the successful negotiations, a new king and a queen from the German Hohenzollern House become available. The Germans are helping to recapture the lost territories, but our country will be puppet of Germany.

New King: Oskar Karl Gustav Adolf von Preußen

Prinz Oskar von Preuen 1888 1


New Queen: Cecilie Viktoria Anastasia Zita Thyra Adelheid Prinzessin von Preußen

Princess Cecilie Victoria of Pru


Comments
CptIstvanofArdeal
CptIstvanofArdeal

Hüha na ezek elégé érdekes hírek kiváncsi vagyok még milyen újdonságok fognak jönni a következő verzióban.

Amúgy mikkora várhatjuk a következő verziót megkapjuk karácsonyra ha jók leszünk?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
warchief1978 Author
warchief1978

Nem merem megígérni,hogy elkészül addigra,de esélyes,hogy átcsúszik következő év elejére.
Újdonságok: az előző hírnél a kommentek részben leírtam milyen sorrendben fognak érkezni heti rendszerességgel az új hírek.Én nagyjából úgy kalkuláltam,hogy azok mindegyike a kiadás előtt lesz közzétéve.Ámbár ez még közel sem biztos!
Viszont ott írtam,hogy az újdonságok külön hírben fog megjelenni.De az olyan méretű,hogy akár 3-4 részre is oszthatom és még így is ki fog maradni rengeteg minden!Mászóval rengeteg újdonság lesz az új verzióban!

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.