Post news RSS Communism

In the next version, the communist branch will be significantly expanded. Not only will a complete new branch be available under the leadership of Imre Nagy, but several other focuses have also been planned.

Posted by on

A következő verzióban a kommunista ág jelentősen kibővül. Nem csak egy komplett új ág lesz elérhető Nagy Imre vezetésével, de számos más fókusz is betervezésre került.
Továbbá számos egyéb változást is eszközöltünk.Legelőször is a korabeli sajtót is hitelesebben jelenítjük meg már a játék kezdetétől. A sajtóperek egyféle cenzúraként működött és a nem megfelelőnek ítélt sajtó termékeket bírósági úton betiltották
pl.: kommunista sajtó. Ennek természetesen lesz kommunista,fasiszta,demokratikus verziója is és megváltoztatható a játék során.

In the next version, the communist branch will be significantly expanded.
Not only will a complete new branch be available under the leadership of Imre Nagy, 
but several other focuses have also been planned.We also made a number of other changes.
First of all, we also present the contemporary press more authentically from the very beginning of the
game.Press lawsuits acted as a form of censorship and press products deemed inappropriate 
were banned in court,for example: communist press.
There will of course be a communist, fascist, democratic version of this and you can change it 
during the game.

20201128141605 1

Az alábbi képen látható miként is fog kinézni a teljes kommunista ág.
The picture below shows what the entire communist branch will look like.

20201128141900 1

Elsőként kicsit részletesebben az új ágról.
First, a little more detail about the new branch.

20200924195245 1

A betervezett fókuszok mindegyike Nagy Imre munkásságán alapul,illetve az 1956-os eseményeken.
Ezen fókuszok segítségével lehetőséget teremtünk egy emberibb arculatú szocializmus létrehozására.
Ennek során lehetőség lesz kiegyezni a demokratákkal és elérhetővé válik Kéthly Anna és Tildy Zoltán 
tanácsadóként.
Tildy Zoltán a következő verzióban csak demokratikus ágon illetve Nagy Imre részéről lesz elérhető.
A következő verzióban az egyháznak is nagyobb szerepe jut. Mivel akkoriban a tanárok közel fele 
egyházi személy volt.Így az egyházzal való kiegyezés során elérhetővé válik egy új tanácsadó.
Magyarország utolsó hercegprímása/bíborosa Mindszenty József.

Each of the planned focuses is based on the work of Imre Nagy and the events of 1956.
With the help of these focuses, we create an opportunity to create a more humane socialism.
In doing so, it will be possible to reach an agreement with the democrats and become available as 
advisors to Anna Kéthly and Zoltán Tildy.
In the next version, Zoltán Tildy will only be available on the democratic branch or from Imre Nagy.
In the next version, the church will also have a bigger role.Because at that time, 
nearly half of the teachers were ecclesiastical persons.
Thus, a new advisor becomes available in agreement with the church.
The last princely primate of Hungary: József Mindszenty

20201128142012 1
De további fókuszok is betervezésre kerültek a kommunista ágra.
Politikai Tisztek/Political Commisars
Munkásőrség  / Worker Militia
DISZ
Petőfi Kör (döntés)
Tervgazdálkodás/Planned Economy
Nagy Budapest létrehozás (metró építés)/Great Budapest (subway construction)
Trojka
Káder Dűlő
Iskolák kollektivizálása
Fizetési reform
Ezekkel a fókuszokkal a korabeli állapotok sokkal részletesebben bemutathatóak.

But additional focuses were also planned for the communist branch.
With these focuses, contemporary states can be detected in much more detail.
Következőleg a demokratikus ág kerül terítékre.Továbbá elnézést kérek,amiért a vége ilyen
összecsapott lett, de sajnos kissé kevés az időm minden változás részletesebb leírásához.

Next time, the democratic branch will be discussed.
Also, I apologize for ending up in such a clash,but unfortunately I have a little time to describe 
each change in more detail
Comments
warchief1978 Author
warchief1978

További híreket megpróbálom heti rendszerességgel közölni!De a járványhelyzet miatt egyáltalán nem tudom garantálni a határidők betartását!

I will try to provide more news on a weekly basis!But due to the epidemic situation, I cannot guarantee that the deadlines will be met at all!

További hírek az alábbi sorrendben fognak érkezni/More news will come in the following order:
- Demokratikus ág/ Democratic branch
- Revizionista ág/ Revizionist branch
- Egyéb fókuszok/ Other focuses
- Hogyan játszunk demokratikus ágon (Nagy koalíció)/ How we play in a democratic branch (Great Coalition)
- Új funkciók / New Features (maps,division and ship names,spies...etc.)
- Hungary First
Ezt kizárólag csak akkor fogom majd közölni,amikor véglegesen eldőlt milyen formában tesszük kompatibilissé az új dlc-vel./
I will only communicate this once it has been finally decided in what form
we will make it compatible with the new dlc.

Illetve a mod készültségi állapotától függően, illetve ha lesz rá igény akkor valószínűleg ezek még kiegészülnek más hírekkel is.Például amikről csak érintőlegesen írtam.

Or, depending on the state of readiness of the mod, or if there is a need for it, they will probably be supplemented with other news.For example, which I only wrote about tangentially.

Reply Good karma+3 votes
Owl00071
Owl00071

nice work bro.. will like to lean from you.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.