Comments
juxiaoyin
juxiaoyin

niceļ¼

Reply Good karma Bad karma+5 votes
gnear
gnear

awesome work! love it!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
_RedHawk
_RedHawk

Great work!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
wardog2
wardog2

Nice Job!!!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
cotka179
cotka179

Impressive trailer! It reminds me old call of duty's games, can't wait to play it ^_^

Reply Good karma Bad karma+1 vote
zman6475
zman6475

Relax everyone, you gotta wait 2 days.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Kark-Jocke
Kark-Jocke

This is pretty great, good work!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.