Post news RSS 95% skończone

Spolszczenie w zasadzie jest już gotowe. Korekta dialogów za nami. Teraz tylko czekamy na ostatnie materiały. Premiera na początku sierpnia.

Posted by on

UFF... W KOŃCU.

Spolszczenie w zasadzie jest już ukończone. Generalna korekta dialogów również za nami. Teraz tylko czekamy na ostatnie materiały, które będą dodane w formie bonusu dla graczy. Premiera spolszczenia odbędzie się na początku sierpnia.

Dla niecierpliwych dajemy kolejny frag. poradnika:

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.