Preview

ENG:

Polish Army 1939-1945

This mod is dedicated to the events of World War II, and in particular the participation of Polish troops in military operations in all major theaters of war.

The basic idea of ​​this mod, the maximum display of historical authenticity: the events that took place during this period, details of uniform units, details of military equipment and weapons, tactical and technical characteristics.

Plans for the creation of missions:

 1. September 1939
 2. Polish troops in the East
 3. The Polish forces in the West

The mod was created for version: Men Of War.Assault Squad.v 2.05.15

2017 09 1939

A bit of history:

September 1, 1939 4 hours 45 minutes. German troops under the plan "Weiss" without declaring war invaded Poland. The Poles had a strong resistance to the enemy, but the superiority of forces has been on the German side: 56 divisions, four brigades of 1.6 million people., 6000 Art. guns, 2800 tanks, 2000 planes. Polish forces: 39 divisions, 16 brigades, 1 million people., 4300 Art. guns, 870 tanks and 407 aircraft. In addition, most of the Polish equipment and weapons were outdated and could not compete with German technology, at that time one of the most advanced in the world. Luftwaffe dominated the airspace of Poland, and the German tanks and armored vehicles were moving forward rapidly. By 27 September, substantially all of the territory of Poland was occupied by German troops. Britain and France declared war on Germany in early September of active hostilities against Germany did not conduct, thereby enabled German troops to use most of its troops in Poland, which led to the complete occupation of Poland by the end of the month. September 17, 1939, Soviet troops under the plan of the Molotov-Ribbentrop Pact signed between Germany and the Soviet Union in August 1939, invaded eastern Poland (modern Western Belarus and Western Ukraine). Poles were forced to fight in these conditions, on two fronts. Polish troops in these areas were small but had a decent resistance to Soviet troops. Thus the territory of Poland was divided between Germany and the USSR. October 6, 1939, the last units of the Polish army surrendered. However, some Polish units managed to break out of encirclement and go further to Romania, Yugoslavia. Soldiers of these units later fought in the French and British units in France, North Africa and Italy. Of those who was captured in eastern Poland in 1939 in the Soviet Union was formed Army under the command of Wladyslaw Anders, which later was transferred to Iran and eventually became part of the British Army in North Africa and Italy. In 1943 in the Soviet Union from a part of the Polish prisoners of war in Siberia and the inhabitants of Western Belarus and Western Ukraine (until September 17, 1939, the territory of Poland) was formed Polish Army under the command of Zygmunt Berling (Communist), which took part in the hostilities in the Red Army in the fight against the German forces in the East and the liberation of Poland.

POL:

Wojsko Polskie 1939-1945

Ten mod jest dedykowany wydarzeniom II wojny światowej, a zwłaszcza udziałowi Wojska Polskiego w operacjach wojskowych na wszystkich głównych teatrach wojennych.

Podstawową ideą modyfikacji jest możliwie jak najlepsze odwzorowanie wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie oraz odtworzenie jednostek i ich właściwości taktyczno technicznych.

Plany utworzenia misji:

 1. Wrzesień 1939
 2. Polscy żołnierze na Zachodzie
 3. Oddziały polskie na Wschodzie

Mod został stworzony dla wersji: Men of War.Assault Squad.v 2.05.15

Trochę historii:

1 września 1939, godzina 4:45. Wojska niemieckie w ramach planu "Weiss" bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Polacy stawili wrogowi silny opór, ale przewaga sił jest po stronie niemieckiej. Siły niemieckie: 56 dywizji, 4 brygady, 1,6 mln ludzi, 6000 armat, 2800 czołgów, 2000 samolotów. Siły polskie: 39 dywizji, 16 brygad, 1 milion ludzi, 4300 armat, 870 czołgów i 407 samolotów. Ponadto, większość polskiego sprzętu i broni była przestarzała i nie mogła konkurować z niemieckią technologią, w tym czasie jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie. Luftwaffe zdominowało przestrzeń powietrzną Polski, a niemieckie czołgi i pojazdy pancerne szybko zmierzały w kierunku stolicy. 27 września, w zasadzie całe terytorium Polski zostało zajęte przez wojska niemieckie. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom na początku września, jednak działań wojennych przeciwko Niemcom nie prowadziły, co doprowadziło do całkowitej okupacji Polski do końca miesiąca. 17 września 1939 wojska radzieckie w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego między Niemcami a ZSRR w sierpniu 1939 roku, najechały Polskę Wschodnią (dzisiajsze tereny zachodniej Białorusi i zachodniej Ukraniy). Polacy zostali zmuszeni do walki na dwa fronty. Polskie oddziały w tych obszarach były nieliczne, ale stawiały znaczy opór wojskom radzieckich. Tak więc terytorium Polski zostało podzielone między Niemcy i ZSRR. 6 października 1939 poddały się ostatnie oddziały armii polskiej, jednak niektórym polskim jednostkom udało się wyrwać z okrążenia i przejść do Rumunii oraz Jugosławii. Żołnierze tych jednostek walczyli później we francuskich i brytyjskich jednostkach we Francji, Afryce Północnej i we Włoszech. Z tych, którzy zostali uwięzieni we wschodniej Polsce w 1939 roku, w Związku Radzieckim zostało utworzone wojsko pod dowództwem Władysława Andersa, które później zostało przeniesione do Iranu i ostatecznie stało się częścią armii brytyjskiej w Afryce Północnej i we Włoszech. W 1943 roku w Związku Radzieckim, z części polskich jeńców wojennych na Syberii i mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy (do 17 września 1939 terytorium Polski) powstała armia polska pod dowództwem Zygmunta Berlinga (komunistyczna), która brała udział w operacjach wojskowych Armii Czerwonej w walce z siłami niemieckimi na Wschodzie i w „wyzwoleniu” Polski.

p.s. I apologize in advance for any inaccuracies in the translation


A small preview of the missions:

1. September 1939

preview1

2. Polish troops in the East

preview2

3. The Polish forces in the West

preview3

p.s. In the course of creating this mod missions can be changed.

 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
1st Polish Armoured Division

1st Polish Armoured Division

Vehicle Model

The Polish 1st Armoured Division vehicle models of the Second World War.

Comments  (0 - 10 of 30)
karoltokox
karoltokox

prosimy daj linka do moda

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Dawidsono
Dawidsono

ja też proszę

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Dawidsono
Dawidsono

kiedy będzie ten mod chciałbym zagrać proszę albo wyślij link ten mod prosze błagam

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest

for any people who cant find the mod its in the goddamned addon section lmao

Reply Good karma Bad karma+1 vote
frostgear
frostgear

WHERE IS DOWNLOAD?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
michiPL
michiPL

Zrobicie wersje na zwykłego Men of Wara?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Michkos
Michkos

Waiting for the release of mod. ._.

Reply Good karma Bad karma+4 votes
maniekgames
maniekgames

no ja kurwa naprawdę nw dlaczego wszystkie mod związane z polską umierają

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Alex_Skayler
Alex_Skayler

Very nice, I wating for realyse this mod.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
pepersan
pepersan

moddb devrait faire le nettoyage de tous ces mods morts

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.