After Brood War, a new threat growing, a combination of two race Protoss/Zerg: HYBRIDS

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media Report RSS Void Stone Zealot vs Hybrid Juggernault
Comments
sematery
sematery

woa ! ngượi hùng của đời em XD ! mà sao nó đánh có 1 tay mấy vậy ông! ông cho nó dùng 2 tay phan ầm ầm vào thì con bò tót cũng chết tươi XD

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Reynr Author
Reynr

thì attack animation trong model của nó chỉ có 1 tay thôi

Reply Good karma+1 vote
the-royal-tester
the-royal-tester

ơ stone zealot nó đánh bằng eye beam cơ mà

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Reynr Author
Reynr

Không làm được beam giống SC2

Reply Good karma+1 vote
the-royal-tester
the-royal-tester

à thế thì đúng immortality chém gió

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Reynr Author
Reynr

nó chém mà, mấy cái nó chụp cũng chém hết, toàn là từ SC2 chứ ko phải mod

Reply Good karma+1 vote
the-royal-tester
the-royal-tester

à ông ko làm portrait với wireframe à

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Reynr Author
Reynr

chưa

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Made by JimRaynor187

Details
Date
By
Reynr
Duration
Size
640×480
Filename
StarCraft_2013-03-29_18-27-41-54_1.avi
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report