English desc. (polska wersja pod nią)
I'm not the best in English, so may be some mistakes.

It is time to Perun's return! God is upset, seeing what was happening in the world! Become his Chosen One and save the world!

The most important features of mod is to add a new religion (Perunizm) and the new system (a derivative of feudalism - perunalizm) and generally related decisions, events and even traits.
Perunism - connection of Slavic faith and Catholicism - every believer can have 4 wives (3 concubines were "legalized"), the clergy may marry. In addition, a secular ruler can be the head of religion (it may be, however, only Chosen One), which, like the pope, may impose excommunication, give invasionCB etc. Religion that also characterized by tolerance - there is no penalty for female rulers. In addition Perunists can loot infidel state. Another innovation is the ability to swim by the river and jizya tax (unbelievers), and the possibility of the personal choice of heir.

Perunalism - is a system available only for Perunists (as IQTA for Islamists). It features ensure great power for the ruling, eg. without problem may refer vassals or their titles without objection the rest of the nobility. Additionally, it has the ability to move the capital every month. The last important change is succession - no other than the primogeniture (not counting gender rights).

Decisions - they were added the following decisions (chronologically appearing):
- change religion from the reformed Slavic faith in Perunizm,
- bless by Mokosh's Gift (instead for presenting debutant for Perunism, there is a woman with a characteristic "Mokosh's Blessing")
- change the system from tribal to perunalism,
- reform and creation the head of the religion for the Chosen One or Descendant,
- create the Great Polish Empire, while having the titles of emperor HRE and Byzantium (the Polish equivalent of the Roman Empire)
- unite the world in terms of religion and culture after the conquest of the entire world.
Eventy - are linked to the decisions belong to them, for example. vassalise holy orders after the reform of Perunism, became the Bastard of Chosen One after change of religion by Descendant and so on.

Other - has been updated series of events "Joan of Arc " (Sons of Abraham), events related to the Roman Empire are also active in the Grand Polish Empire, they were also corrected events "Family" ( Way of Life ) to quickier appeared and the decision of seduction lost barriers of gender and the links (you can seduce the wife/husband). In addition, it has been moved several styles of Celtic and Scandinavian to @estern cultural group and have changed the imperial crown in the western group .
Direct list of added things:
- Layout od Perunalism (borders around the portraits, the icon of the system),
- Icons of decisions,
- White cross symbol has been changed to symbol of Perunism (emblem CoA)
- Added 5 hairstyles women from Celtic and Scandinavian groups,
- The addition of 2 crowns (men's and women's) imperial (male to early west, lady are eastern)
- Traits: Chosen One, Heir of Chosen One, Descendant of Chosen One, Chosen One's bastard, Mokosh's Blessing (and pictures)
- 4 titles of the earth - the Order of the Sword Perun, Ordo Gladius Christi, Great Polish Empire and Perunistic Church (and their coats of arms)
- Dynasty "Gladius Peruni" in a series of events "Joan of Arc" instead of "Gladius Christi" if it appears perunistom (together with the modified coat of arms)
- A new system (perunalism)
- A new religion (Perunism)
- 7 decisions related to Perunism,
- Modified the decision of castration/blinding (available after the creation of the Great Polish Empire)
- Modified the decision of the seduction of people (you can seduce the wife/husband and a person of the same sex, despite the absence of characteristics of "homosexual")
- Modified the decision to adapt feudalism/republicanism (after the change of religion on Perunism, decisions disappear)
- 10 events related to Perunism,
- Modified events "family" (faster time of onset)
- Modified events "cruasade" (appear when peruniads - perunistic counterparts Crusades)
- Modified events "Roman" (to appear on the Grand Polish Empire)
- Added temple in Krakow before the date of 769 (sacred place for Perunism).

Polska wersja

Nadszedł czas na powrót Peruna! Bóg jest niezadowolony, widząc, co się dzieje na świecie! Zostań jego Wybrańcem i zbaw świat!

Najważniejszymi cechami moda jest dodanie nowej religii (perunizm) i nowego systemu (pochodna feudalizmu - perunalizm) i ogólnie związanych z nimi decyzjami, eventami a nawet cechami.

Perunizm - połączenie słowianizmu i katolicyzmu - każdy wyznawca może posiadać 4 żony (3 konkubiny zostały "zalegalizowane"), osoby duchowne mogą się żenić. Dodatkowo głową wyznania może zostać władca świecki (zostać nim może jednak tylko Wybraniec), który, podobnie jak papież, może nakładać ekskomunikę, dawać CB inwazji itp. Religię tę też cechuje tolerancja - nie ma kary dla żeńskich władców. Ponadto peruniści mogą łupić niewierne państwa. Kolejną innowacją jest możliwość pływania przez rzeki, podatek dżizja (dla niewiernych) oraz możliwość własnoręcznego wyboru dziedzica.

Perunalizm - jest to system dostępny tylko i wyłącznie dla perunistów (jak IQTA dla islamistów). Cechuje go zagwarantowanie wielkiej wolności dla rządzącego, np. bez problemowo może odwoływać wasali lub ich tytuły bez sprzeciwu reszty szlachty. Dodatkowo ma możliwość przenoszenia stolicy co miesiąc. Ostatnią ważną zmianą jest sukcesja - nie ma innej niż pierworództwo (nie licząc praw płci).

Decyzje - zostały dodane następujące decyzje (chronologicznie pojawiające się):
- możliwość zmiany wyznania ze zreformowanego słowianizmu w perunizm,
- możliwość pobłogosławienia Darem Mokoszy (zamienne dla zaprezentowania debiutantki dla perunizmu, pojawia się kobieta z cechą "Błogosławieństwo Mokoszy"),
- możliwość zmiany systemu z plemiennego na perunalizm,
- możliwość zreformowania perunizmu i stworzenia głowy tej religii przez Wybrańca lub jego Potomka,
- możliwość stworzenia Wielkiego Imperium Polskiego, posiadając tytuły cesarza HRE i Bizancjum (polski odpowiednik Imperium Rzymskiego),
- możliwość zjednoczenia świata pod kątem religii i kultury po podbiciu całego świata.

Eventy - są powiązane z decyzjami, należy do nich np. wasalizacja zakonów po zreformowaniu perunizmu, zostanie Bękartem Wybrańca po zmianie wyznania przez Potomka itd.

Inne - została zaktualizowana seria eventów "Joanna d'Arc" (Synowie Abrahama), eventy związane z Imperium Rzymskim działają również w Wielkim Imperium Polskim, poprawione zostały również eventy "rodzinne" (Drogi Życia) by szybciej pojawiały się oraz decyzja uwiedzenia straciła bariery płci oraz powiązań (można uwieść żonę/męża). Ponadto zostało przeniesione kilka fryzur celtyckich i skandynawskich do zachodniej grupy kulturowej tudzież zostały zmienione korony cesarskie w grupie zachodniej.

Bezpośrednia lista dodanych elemntów:
- szata graficzna perunalizmu (obwódki wokół portretów, ikonka systemu),
- ikony decyzji,
- biały krzyż został zmieniony na symbol perunizmu (emblemat w CoA),
- dodane 5 fryzur kobiecych z grupy celtyckiej i skandynawskiej,
- dodanie 2 koron (męska i damska) cesarskich (męska to starozachodnia, damska to wschodnia),
- cechy: Wybraniec Peruna, Dziedzic Wybrańca, Potomek Wybrańca, bękart Wybrańca, Błogosławieństwo Mokoszy (i ich obrazki),
- 4 tytuły ziemskie - Zakon Miecza Peruna, Ordo Gladius Christi, Wielkie Imperium Polskie i Kościół Perunistyczny (i ich herby),
- dynastia "Gladius Peruni" w serii eventów "Joanna d'Arc" zamiast "Gladius Christi" jeśli pojawia się on perunistom (wraz ze zmienionym herbem),
- nowy system (perunalizm),
- nowa religia (perunizm),
- 7 decyzji związanych z perunizmem,
- zmodyfikowana decyzja o kastracji/oślepieniu (dostępna po stworzeniu Wielkiego Imperium Polskiego),
- zmodyfikowana decyzja o uwiedzeniu osób (można uwieźć żonę/męża oraz osoby tej samej płci mimo braku cech "homoseksualista"),
- zmodyfikowana decyzja o adaptacji feudalizmu / republikanizmu (po zmiany religii na perunizm decyzje znikają),
- 10 eventów związanych z perunizmem,
- zmodyfikowane eventy "rodzinne" (szybszy czas pojawienia się),
- zmodyfikowane eventy "krucjatowe" (pojawiają się podczas peruniad - perunistycznych odpowiedników krucjat),
- zmodyfikowane eventy "rzymskie" (pojawiają się przy Wielkim Imperium Polskim),
- dodana świątynia w Krakowie przed datą 769 (święte miejsce dla perunizmu).

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Testing

News

Hi everyone! I uploaded that mod because I want to know what I have to balance, because me it is me, but you are you. Please, send to me what i have to change because it is to OP or something. Olso you can share your ideas about what I should add to mod, for example new decions, traits or events. The possibilities are many, but I am only limited by my own creativity.

Add file RSS Files
Rise of Perun 0.1 (BETA)

Rise of Perun 0.1 (BETA)

Full Version

Non tested in long game, so probably can be unbalanced

Comments
LazyTwat
LazyTwat - - 1 comments

Witam Cię serdecznie misiu kolorowy,
proszę popraw:
I'm not the best at English, so I might make some mistakes;
... God is upset to see what IS happening ...;
-Most important features of this mod ARE, ADDITION ...;
-Wszystkie -izm po ang. piszemy -ism;
-usuń generally ;
-Perunalism- mix of christianty and slavic paganism ; Lub
-Perunalism has a connection to christianity and slavic faith...'
-3 concubines HAVE BEEN "legalized" ;
-Religious head brzmi po prostu lepiej;
-However this option is only avaible to the chosen one;
grant invasion CB;
-Religion IS ALSO...;
-Perunists can also raid or raid for loot; do wyboru
-... ability to sail the rivers;
-(infidels only);
-nie islamiści ani islamists (czyli terroryści) tylko muslim/muzułmanie;
-without objection OF ...;
-not counting zmień na without;
-the following decisions have been added (chronologically appearing);
-change OF the religion from ... into lub to... ;
-blessing of the Mokosh's Gift dalej nie wiem jak to poprawić po polsku też nie dokońca wiem o co chodzi;
-change OF the system;
-religious reformation and creation of religious head ... one or its decendant;
-creation of;
-unification of;
-Events- are linked to decisions;
-vassalisation of the holy orders after reformation of ...;
-becomming the bastard of the Chosen One after converting to another/different religion;
-Jeanne d’Arc a nie Joan of Arc (google tłumacz nie popłaca)
-Grand Polish Empire zmień na Great Polish Empire

Tyle poprawek chyba już wystarczy tak czy siak. Moim zdaniem fajny pomysł tylko ja narazie trochę zbyt op. Ja bym jeszcze popracował nad kulturami, np: jakieś spektrum kulturowe na prowincjach zamiast jednej kultury, która w każdej chwili może zostać zmieniona przez event i możliwość zmiany nazwy tej kultury po ,np: 10 latach "spalszczania" albo żeby sama zmieniła nazwę czy coś. Trudne jest to do zrobienia to lepiej dać to komuś innemu do zrobienia. ehh... ale jestem typowym polaczkiem :/
Miłego i wgl.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
jawla Creator
jawla - - 4 comments

Jest zbyt OP, bo jednocześnie chciałem by bonusy były i silne, ale i też by jednak rodzajów tych bonusów było sporo. Tak teraz wpadłem na pomysł, że chyba zrobię możliwość wybrania określonej puli bonusów (coś jak w Hearts of Iron IV, gdzie mamy 3 miejsca na doradców a np. wybieramy spośród 6). W jaki sposób, jak to uzasadnię fabularnie, jakie rozwiązanie mechaniczne wykorzystam (czy decyzje, czy eventy pojawiające sie po określonych działaniach itp.) - jeszcze nie wiem, ale sądzę, że rozdzielenie i możliwość wybrania bonusów będzie najlepszym ze wszystkich wyjściem.

Co do kultur, co masz dokładnie na myśli? By np. po tych 10 latach kultura czeska zmieniała się na polsko-czeską? W tym momencie jeśli chodzi o tworzenie nowych grup kulturowych, będę miał prawdopodobnie trochę zamieszania z zakodowaniem avatarów postaci + dodatkowo sam fakt, że nie wystarczy wrzucić pliku - trzeba jeszcze zakodować, że dany plik ma być czytany tu i tu w osobnych plikach(w EU4 wystarczy przykładowo w evencie wklepać, że ma być obrazek ABC.dds, który leży sobie w odpowiednim folderze - w CK2 dodatkowo trzeba jeszcze zakodować, że ABC.dds leży tu i tu). Nie mówię, że z powodu zbytniej trudności, czy też złożoności, bo równie dobrze może być to zadanie niczym złożenia w pół kartki papieru... tysiąc razy, nie podejdę do tego tematu, bo mod powstał tak na prawdę po to by w pewnym sensie przetestować swoje umiejętności, spróbować na poważnie stworzyć moda do gry, ale jednak jeśli te nowe kultury będą gryźć się z ogólną fabularną stroną moda, to albo tego nie wsadzę, albo skorzystam tego w szczątkowych ilościach.

Reply Good karma+1 vote
Assassin739
Assassin739 - - 56 comments

I'll download and test this, looks interesting.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
jawla Creator
jawla - - 4 comments

Thanks

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest - - 699,829 comments

Trochę za mało historycznie i trochę za bardzo OP. Przefantazjowałeś, waszmość.

Reply Good karma Bad karma0 votes
jawla Creator
jawla - - 4 comments

Zbyt OP, bo jak napisałem w opisie pliku, nie testowałem w grze na dłuższą metę, bo powiem szczerze, że nie byłem w stanie. Sprawdzałem tylko to, czy wszystkie decyzje i eventy poprawienie się odpalają, co wszystko działa, ale jeśli chodzi o dłuższą grę, to ponieważ wiem, co się wydarzy, więc mnie zwyczajnie gra nudzi. Z takim czymś mam problem praktycznie zawsze.

Co do niezgodności historycznej, no to jest to chyba logiczne, że ten mod właśnie taki jest - dodaje swego rodzaju alternatywę religijną itd. - dodaje rzeczy, których nigdy wcześniej nie było.

Reply Good karma+1 vote
tinthedark603
tinthedark603 - - 40 comments

Interested.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
jawla Creator
jawla - - 4 comments

File has been added

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X