Readme File:
----------------ENG--------------------------

Random Mod : Created by : Michu & GSC GAMEWORLD

Support, modification won't exist without this person : Elvis Scatter

Special thanks to: Natasha8384, DezOwave team, portals.
English version : Elvis Scatter, cmlPL.
Beta testers : Raven442, Windmaker, Valentino.
And greetings for people quoted in brackets by the change-line.

-----------------------------------------------------------

Hardware requirments:
Default, offered by GSC Gameworld.
Patch 1.5.05 (Not tested in other, on newer will work fine i think)

---------------------------------------------------

Instalation:
1. fsgame.ltx - paste into game folder
2. gamedata - this folder put into game folder too - Default (X:Program FilesDeep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky)
3. For english version : gamedataconfigstext - put there ENG folder, and DELETE POL FOLDER.
4. Nice game :).

--------------------------------------------------

What's new ?:

- New, wider descriptions of most weapons + little changes in equipment descriptions.
- Real weapons names.
- Player can carry up to 70 kilograms.
- New music theme in main menu.
- Better weapons textures (by SkeletonX)
- Improved traders choice, can buy more.
- Artifacts are valuable, they have better attributes too.
- Weapons are now more expensive now it's 1.5x from default price, weapons have better attributes too.
- Reduced weapons degrading.
- Added sleeping possibility, sleepingbag what we knew from AMK and OL modifications.
- NPC's are throwing less grenades (By Neod) + Fixed by Me.
- NEW ITEMS ADDED.
- There is possibility to find artifacts by NPC's bodies.
- "No loading disc HUD' (End with flashing disc at HUD) (By save)
- Float 32 v0.5 (by Cameron Sneed)
- As Val/Vintorez retexture (by Millenia)
- New Wincheaster and lr300 Animation (by Gosuke)
- Higher possibility to find artifacts in boxes.
- Amors degrading reduced.
- New, atmospheric music in some locations.
- Autumn climate in game, leafs textures replaced.
- New mutants added to game (ex. Zombies, cat, cripple... And others !) Whole SPAWN created by : [Natasha8384]
- We don't have any alarm-clock, when we fall asleep for ex. 10hours we can wake up 4 hours later for example and vice-versa.
- Some cosmetic changes in HUD and main-menu.
- NPC's are bleeding and they have less vision range.
- Possibility to sell more items trading with other stalkers.

- And a lot of little changes.
----------------------------------------------------------
Technical informations:
Contact : michu6969@gmail.com

ACHTUNG!
When you want to use any part of my modification in your own, remember to tell me about it. People quoted in brackets aren't noted out, you must ask they yourself, or you should know that you can use any parts of mod...
----------------------------------------------------------
Greetings and good game : )

-- --- ---
Sorry for my english - cmlPL. - look for my videos on YT ! xD

----
UNPACKED SIZE 115-120MB!. Thanks for downloading! :)

Wsparcie, osoba bez której by ten mod by nie powstał : Elvis Scatter

Specjalne podziękowania dla : Natasha8384, DezOwave team, portals.
Wersja Angielska : Elvis Scatter, cmlPL.
Beta Testerzy : Raven442, Windmaker, Valentino.
Oraz podziękowania dla osób wymienionych w nawiasach przy liście zmian.
----------------------------------------------
Wymagania sprzętowe:
Domyślne, podane przez GSC Gameworld.
Patch 1.5.05 (Na innych nie testowany, na nowszych powinien działać jednakże bez problemu)
----------------------------------------------
Instalacja :
1. fsgame.ltx - wkleić do folderu z grą
2. gamedata - folder ten wrzucamy również do folderu z grą. Domyślnie: (X:Program FilesDeep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky)
3. Dla wersji angielskiej : gamedataconfigstext - wrzucamy tam folder ENG, usuwając przy tym POL.
4. Miłej gry ;).
----------------------------------------------

Co w modzie ?:

- Nowe, obszerniejsze opisy większości broni + małe zmiany w opisach ekwipunku.
- Realne nazwy broni.
- Udźwig bohatera zwiększony do 70kg
- Nowe theme w menu gry
- Poprawione textury broni (by SkeletonX)
- Inny asortyment handlarzy, można kupić więcej.
- Artefakty są cenniejsze, mają też lepsze właściowości.
- Nowe odgłosy niektórych broni, z OL. (By Kanyhalos)
- Broń jest teraz 0,5x droższa, ma też polepszone statystyki.
- Zredukowane niszczenie się broni.
- Dodana możliwość spania, śpiwór nam znany z AMK czy choćby OL.
- NPC rzucają mniej granatów (By Neod) + Fixed by me.
- Dodane nowe przedmioty do gry.
- Możliwe jest znalezienie artefaktów przy NPC.
- "No loading disc HUD" [Koniec z mrugającą dyskietką w HUD'zie] (By save)
- Float 32 v0.5 (by Cameron Sneed)
- AS Val/Vintorez retexture (by Millenia)
- New Wincheaster and lr300 Animation (by Gosuke)
- Większa szansa na znalezienie artefaktów w skrzynkach
- Zredukowane niszczenie się pancerzy
- Nowa, bardzo klimatyczna muzyka w niektórych lokacjach
- Jesienna aura w grze, podmienione tekstury liści
- Dodane nowe mutanty do gry (m. innymi Zombi, kot, połamaniec... I inne!) SPAWN w całości stworzony przez : [Natasha8384]
- Nie mamy budzika, więc wybranie np. 10h spania nie oznacza dokładniej godziny pobudki. Możemy ustawić spanie na 10h a obudzić się 5 godzin dłużej, i vice-versa
- Kilka drobnych zmian w HUD'zie, oraz w menu
- NPC Krwawią, oraz mają mniejszy zasięg widzenia
- Możliwość handlowania większą ilością przedmiotów ze Stalkerami

- I wiele mniejszych zmian
--------------------------------------------
Dane techniczne :
Kontakt : michu6969@gmail.com

UWAGA!!
Jeżeli chcesz użyć jakiejkolwiek części mojego moda w swoim modzie, pamiętaj o napisaniu twórcy. Nie zaliczają się do tego osoby wymienione w nawiasach, ich trzeba pytać samodzielnie, lub po prostu wiedzieć czy można korzystać.
---------------------------------------------
Pozdrawiam i życzę miłej gry :)

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

RSS Files
Random Weapons for Clear Sky 1.2 RC

Random Weapons for Clear Sky 1.2 RC

Full Version 1 comment

This mod from BobBQ randomizes NPC weapon loadouts.

Random Weapons for Clear Sky 1.1

Random Weapons for Clear Sky 1.1

Full Version

This mod from BobBQ randomizes NPC weapon loadouts.

Random Mod 1.0 ENGLISH VERSION addon 1.0

Random Mod 1.0 ENGLISH VERSION addon 1.0

Full Version

This is an addon to the Random Mod by Michu.

Random Mod 1.0

Random Mod 1.0

Full Version

This mod from Michu makes many minor changes. See File Details.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Get ouf of here Stalker: I Said come in, don't stand there

Get ouf of here Stalker: I Said come in, don't stand there

First Person Shooter

Stalin is alive, Lenin is drinking Vodka and Lebedev still dont know what happened.... Continuation of unfamous Get out of here Stalker: The Great Communism...

Drop Mod SCS

Drop Mod SCS

First Person Shooter

This mod by RandallFlagg12a increases the amount of items found on dead bodies.

R.E.B.O.R.N. Another Way 2.53 ENG

R.E.B.O.R.N. Another Way 2.53 ENG

First Person Shooter

Everyone who played Clear Sky, know that mercenary Scar, sent to members of the group "Clean Sky" and personally Lebedev, attempted destruction of Arrow...

PDA Maps with Point Names - Map-Pack

PDA Maps with Point Names - Map-Pack

First Person Shooter

This mod from Lux adds names to certain points on your PDA and mini-map.

CS Remix

CS Remix

First Person Shooter

Dumb thing I made as a kid. Download Clear Sky Mod Pack 2019 from the downloads page.

Clear Sky HD Models Addon

Clear Sky HD Models Addon

First Person Shooter

Using this package increases the system requirements for the modification. On a weak computer, departures can occur with a log about the lack of memory...

Random mod for S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.

Tags

Random has not been tagged yet.