faction: Forces are as follows: Great Ming Zheng Chenggong Qing Dynasty Mu Wangfu Zuo Liangyu Sun Chuanting Dashun Army Army Onishi North Korea, the East Town Tengjiao Shi Zhu Jun Jiangxiangjunguan Ning Jun Shi Kefa Ma Shiying Liu Liangzuo Japan Annan Guo Netherlands State Myanmar country Spain Huang Gong Liu Zeqing Mongolian Ministry of Ryukyu

RSS Reviews
10

Fenghuan says

Early access review may contain spoilers Agree Disagree

.

10

Tallestdavid says

Early access review Agree Disagree

must buy

Community Rating

Average

10

2 votes submitted.

You Say

-

Ratings closed.