Description

V tomto novějším a nepříliš známém módu se vydáte na záchranu svého otce, který se nevrátil z archeologické expedice do nitra staré indiánské hrobky.

Preview
Inka Gravi - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags