Post news RSS Generálové a vůdci

První na co jsem se zaměřil bylo vylepšení portrétů a vytvoření nových generálů a vylepšení stávajících.Nové dovednosti a portréty.

Posted by on

Všichni Čeští i Slovenští generálové + bonus v podobně Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého půjde je jako generály získat přes event, pokud bude jeden z nich prezidentem.

WarThunder 0748

Vylepšené portréty pro vůdce

WarThunder 0757

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.