Post news RSS Gameplay

Some tips on how to create the Italian and Polish alliance in the game

Posted by on

Az új verzióban a revíziós ágon elérhető az olasz illetve a lengyel szövetség.A lengyel szövetséget a legkönnyebb létrehozni.Elég ha nem történelmi beállításokkal játszunk a lengyel AI nagy eséllyel legkésőbb 1939-re létrehozza a saját szövetségi rendszerét.

Az olasz szövetséget sajnos nem olyan egyszerű létrehozni az 1.5-ös verzió óta.A játékban kizárólag az alábbi módon hozza létre az olasz a saját szövetségét:

A játék elindításakor a német AI-t demokratikusra állítjuk az olaszt pedig defaultra

Amennyiben történelmi módot bekapcsoljuk elérhetjük azt, hogy az olasz AI minél hamarabb létrehozza a saját szövetségi rendszerét.

In the new version, the Italian and Polish alliance are available on the revision branch.
The Polish alliance is the easiest to create.
It is enough to play with non-historical settings, the Polish AI will most likely establish its own aliance
system by 1939 at the latest.
Unfortunately, the Italian alliance has not been as easy to create since version 1.5.
In the game, the Italian creates his own alliance only in the following way
At the start of the game, we set the German AI to democratic and the Italian to default
If we turn on historical mode, we can get the Italian AI to establish its own federal system 
as soon as possible.
20200524143506 1
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.