Star Wars Eaw remake mods. Remake has got on modding EAW FOC mods and vanilia FOC.

Report RSS Released Maps Remake Mod Vanillia 0.9

Remake include changings some maps in galactic conquest, in which artifical inteligence easier can handle as attacking and is mainly with thinking for excellent players in Empire at War. Fixed 4 bugs and 3 warnings, plus changed balance map.

Posted by on

English

This fix will be released tommorow at time 0:00. Fixed some bugs and some warnings, but stayed one warning. This warning is about incorrect image map 2 planets (Maanan and Atzerri) maybe will be corrected or planets on the land will be deffirently look.

Under images made from screen show deffirents between unmodded game and this remake.

Bestine

bestine

Byss

Byss

Dagobah

dagobah

Endor

Endor

Fresia

fresia

Kessel

kessel

Kuat

Kuat

Mon Calamari

moncalamari

Nalhutta

Nalhutta

Yavin

Yavin

New balance limit structures on the land

dagobah l


moncalamari l


Kuat l


Fixed bugs:

- on the land yavin IV base shield stay in bad location (all factions)

-transports on yavin IV aren’t neutral

-on the land bestine all units can move on the sea and mountains

-on the planet kessel ny unit can’t reach in some location

Fixed Warnings:

-Images maps on the land (Atzerri and Maanan) are incorrect

-One from few possible structures on the land Fresia can be destroyed by vehicle repulsor, inflantry with jetpack and flying unit (north-earth island)

-bad direction reinforcement attacking planet (Bestine, Kuat, Mon Calamari)

-hasn’t got bunkers inlantry on the planet Kessel

Corrected balance:

-increased limit structures on the land from 3 to 4 Mon Calamari

-increased limit structures on the land from 2 to 3 Dagobah

-increased limit structures on the land from 3 to 4 Kuat

-on the Yavin IV won't additional barrack

-amount structures cyvils will reduced to 6 on the yavin iv

-amount structures cyvils will reduced to 6 on the byss

-On begin limit units will reduced to 5 on the yavin IV for attacking, next point value +3 units

-amount structures cyvils will reduced to 5 on the endor

-On begin limit units will reduced to 4 on the dagobah for attacking

Up information there are deffirents between this version and previous version, other nothing changed, but are fix bugs.

Attention:

Appear map on the land isn't changed on any planets from previous version.

Details find to here

If you find bugs especially crashes send to Konpies02@gmail.com.


Polski

Ta poprawka będzie jutro wydana o godzinie 0:00. Naprawiłem kilka błędów i kilka ostrzeżeń, ale zostało jedno ostrzeżenie. To ostrzeżenie jest o niepoprawnym obrazie map 2 planet (Maanan i Atzerri) może zostanie poprawione lub planety na lądzie będą inaczej wyglądały.

Poniższe zdjęcia wykonywane zrzutu z ekranu przedstawiają różnice między niemodyfikowaną grą a tą przeróbką.

Bestine

bestine

Byss

Byss

Dagobah

dagobah

Endor

Endor

Fresia

fresia

Kessel

kessel

Kuat

Kuat

Mon Calamari

moncalamari

Nalhutta

Nalhutta

Yavin

Yavin

Nowy balans limit struktur na lądzie:

dagobah l


moncalamari l


Kuat l


Naprawione błędy:

- na lądzie yavin IV osłona bazy stoi w złym miejscu (obejmuje wszystkich frakcji)

-transportowce na yavinie IV nie są neutralne

-na lądzie bestine wszystkie jednostki mogą ruszać na morzu i górach

-na planecie kessel żadne jednostki nie mogą docierać w niektórych obszarach

Naprawione ostrzeżenia:

-jeden z kilku możliwych struktur na lądzie Frezji może być zniszczony przez pojazdów repulsorowych, piechoty z plecakiem odrzutowym i latających jednostek (północno-zachodnia wyspa)

-zły kierunek posiłków atakujących planetę (Bestine, Kuat, Mon Calamari)

-nie ma bunkrów piechotnych na planecie Kessel

Poprawiony balans:

-zwiększony limit struktur na lądzie z 3 do 4 Mon Calamari

-zwiększony limit struktur na lądzie z 2 do 3 Dagobah

-zwiększony limit struktur na lądzie z 3 do 4 Kuat

-na yavinie iv nie będzie dodatkowego koszaru

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 6 na yavinie IV

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 6 na byss

-początkowy limit jednostek będzie zmniejszony do 5 na yavin IV dla atakującego, a następny o wartości +3 jednostek

-ilość struktur cywilianów będzie zmniejszona do 5 na endor

-początkowy limit jednostek będzie zmniejszony do 4 na dagobah dla atakującego

Powyższe informacje to są różnice między tą wersją a poprzednio wersją, a inne nie uległo zmianie, lecz są poprawki błędów.

Uwaga:

Wygląd mapy na lądzie nie jest zmieniane na żadnej planecie z poprzedniej wersji.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli znajdziesz błędy zwłaszcza crashe wyślij do Konpies02@gmail.com.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
Creator
konpies02
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
News
Tags
Release
Browse
News
Report
Report
Share
Related Games