Niklas Leon is on his way from Munich to the Wackersberg castle to marry his fiancee Helene - the daughter of a rich bavarian count Gottfried von Wackersberg. Set in the Bavarian Saga universe.

RSS Bavarian Saga

Information about the setting of the mod and its place in the universe.

Posted by on

ENGLISH:


BAVARIAN SAGA
Bavarian saga is the title for the collection of Amnesia mods originally developed by Sabatu. Another modder called headlesscyborg joined later and became one of the authors creating mods for the saga. Let's not forget Cibule who was co-operating on one of the mods. The entire saga is set near Munich in southern Bavaria. Each mod has its individual story, however they share the same universe, might share some characters or places and they all more or less intertwine or eventually amplify the fates of particular characters. Bavarian saga is one large franchise. The story writer is Swankest CZ and all the creators mentioned above helped with their ideas to make the stories happen.

Bavarian saga covers the following mods:

SEVENTEENTH CENTURY
~ Madhouse 2: The Origin of Malady - the prequel for Madhouse 1 that set before the famous Osterseestein beame an institution for the mentally ill noblewomen. The story reveals the dramatic fates of the Kellner family.

NINETEENTH CENTURY (around 1820)
~ Sanguis: The Twins - This is the first mod that started the Bavarian saga. The tale reveals the horrors of the castle Verscheidenburg. Two brothers arrive at the castle to face its frightful past.
~ Madhouse - tells the story of Osterseestein, an institute for mentally ill countesses near Munich, to which the protagonist come to look for his wife.
~ Madhouse 3: The Last Madness – Takes place shortly after the first Madhouse and tells the story about investigation of a mysterious murder at the Dunkelstein Castle, west of Munich. The second half of the game takes place directly in Munich.
~ Castle Wackersberg – The dark story in the style of old gothic horrors, set on castle Wackersberg. The castle is located south of Munich, not too far from Penzberg and the recently closed mental institution Osterseestein. Niklas Leon is a young man who travels to Castle Wackersberg to marry his fiancee Helene.

NINETEENTH CENTURY (around 1890)
~ Blackwater's Blasphemy – tells the story of a descendant of an English immigrant family who built a residence near Starnberger See lake, near the castle of Verscheidenburg, on the north of Osterseestein mental institution. The protagonist returns to his ancestors' family residence, suffering from memory loss, gradually revealing his family history.
~ Return to Home – very short mod, taking place in a house in Starnberg near Munich. A man returns to home to his wife and finds the house empty, gradually finding strange notes written by his wife.

In the future, there may be another mod set in the Bavarian universe.


CZECH:


BAVORSKÁ SÁGA
Bavorská sága je označení pro módy Amnesie, které primárně vyvíjel Sabatu, dále v této práci pokračuje headlesscyborg a na jednom módu též spolupracoval moder jménem Cibule. Celá sága se odehrává v okolí Mnichova, tedy v jižním Bavorsku. Děje jednotlivých módů jsou samostatné, nicméně do určité míry se prolínají a navzájem doplňují či dodatečně rozvíjejí osudy postav, takže tvoří vlastně franšízu. Veškeré příběhy a texty těchto módů napsal Swankest CZ, i když výše uvedení modeři do určité míry svými nápady přispěli k dějům příběhů.

Bavorská sága zahrnuje následující módy:

SEDMNÁCTÉ STOLETÍ
~ Madhouse 2: The Origin of Malady - je vlastně prequelem prvního Madhousu a vypráví o dobách, která předcházely založení osterssesteinského ústavu pro duševně choré šlechtičny. Jeho děj popisuje dramatické osudy rodiny Kellnerů.

DEVATENÁCTÉ STOLETÍ (okolo roku 1820)
~ Sanguis: The Twins - je vlastně prvním módem vydaným v rámci Bavorské ságy. Vypráví o hradě Verscheidenburgu, jižně od Mnichova. Na hrad se vydávají 2 přátelé, aby byli konfrontováni s jeho děsivou minulostí.
~ Madhouse - vypráví o Osterseesteinu, ústavu pro duševně nemocné šlechtičny nedaleko Mnichova, do kterého hlavní hrdina přijede hledat svoji manželku.
~ Madhouse 3: The Last Madness – odehrává se krátce po událostech prvního Madhousu a vypráví o vyšetřování tajemné vraždy, která se stala na hradě Dunkelsteinu západně od Mnichova. Druhá polovina hry se pak odehrává přímo v Mnichově.
~ Castle Wackersberg – temný příběh ve stylu starých gotických hororů, jenž se odehrává na hradě Wackersbergu, jižně od Mnichova, poměrně nedaleko vsi Penzbergu a bývalého blázince Osterseesteinu. Na hrad přijíždí mladý muž Niklas Leon, aby pojal za manželku svoji snoubenku Helene.

DEVATENÁCTÉ STOLETÍ (okolo roku 1890)
~ Blackwater's Blasphemy – vypráví o potomkovi rodiny anglických přistěhovalců, kteří si postavili sídlo u jezera Starnberger See, nedaleko hradu Verscheidenburgu a kousek severně od osterseesteinského blázince. Hlavní hrdina se vrací na rodinné sídlo svých předků, trpí ztrátou paměti a postupně bude muset rozplést klubko vlastní rodinné historie.
~ Return to Home – velice krátký mód, odehrávající se v jednom domě ve městě Starnbergu, nedaleko Mnichova. Muž se vrací domů ke své ženě a najde dům prázdný. Postupně nachází podivné poznámky psané jeho ženou.Není vyloučeno, že budou v budoucnosti vyvíjeny další módy, které se budou odehrávat v univerzu Bavorské ságy.


RUSSIAN:

(translated by Alexei Panov)

БАВАРСКАЯ САГА

Баварская сага - это название коллекции модов Amnesia, первоначально разработанных Sabatu. Другой моддер под ником headlesscyborg присоединился позже и стал одним из авторов, создающих моды для саги. Давайте не будем забывать о Сибуле, который сотрудничал с одним из модов. Действие всей этой саги происходит недалеко от Мюнхена в южной Баварии. Каждый мод имеет свою индивидуальную историю, однако они разделяют одну и ту же вселенную, могут разделять некоторые персонажи или места, и все они более или менее переплетаются или в конечном итоге усиливают судьбы конкретных персонажей. Баварская сага - это одна большая франшиза. Автор рассказа - Swankest CZ, и все упомянутые выше создатели помогли своими идеями воплотить эти истории в жизнь.

Баварская сага охватывает следующие моды:

СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
~ Madhouse 2: The Origin of Malady - приквел к Madhouse 1, который поставил перед знаменитым Osterseestein beame учреждение для душевнобольных дворянок. История раскрывает драматические судьбы семьи Келлнер.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК (около 1820 г.)
~ Sanguis: The Twins - Это первый мод, с которого началась баварская сага. Сказка раскрывает ужасы замка Вершайденбург. Два брата прибывают в замок, чтобы встретиться лицом к лицу с его ужасным прошлым.
~ Madhouse - повествует об Остерзистейне, институте для душевнобольных графинь под Мюнхеном, в который главный герой приезжает искать свою жену.
~ Madhouse 3: The Last Madness – Действие происходит вскоре после первой части Madhouse и повествует о расследовании таинственного убийства в замке Дункельштейн, к западу от Мюнхена. Вторая половина игры проходит непосредственно в Мюнхене.
~ Замок Вакерсберг – Мрачная история в стиле старых готических ужасов, действие которой разворачивается на замке Вакерсберг. Замок расположен к югу от Мюнхена, недалеко от Пенцберга и недавно закрытой психиатрической лечебницы Остерзестайн. Никлас Леон-молодой человек, который едет в замок Вакерсберг, чтобы жениться на своей невесте Элен.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК (около 1890 г.)
~ Blackwater's Blasphemy – рассказывает историю потомка английской иммигрантской семьи, который построил резиденцию близ озера Штарнбергер-Зее, недалеко от замка Вершайденбург, на севере от психиатрической лечебницы Остерзистейн. Главный герой возвращается в семейную резиденцию своих предков, страдая от потери памяти, постепенно раскрывая свою семейную историю.
~ Return to Home – очень короткий мод, действие которого происходит в доме в Штарнберге под Мюнхеном. Мужчина возвращается домой к жене и находит дом пустым, постепенно находя странные записки, написанные его женой.

В будущем в баварской вселенной может появиться еще один мод.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Amnesia: The Dark Descent
Creator
headlesscyborg
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
News
Browse
News
Views
23 (1 today)
Share
Related Games