This group is for everyone that comes from or lives in sweden.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Saab 36
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
incontrolol
incontrolol

Vad i röde är det här? Svenskt överljudsbombplan?!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
GriffinZ
GriffinZ

svensk atombombare

Reply Good karma Bad karma+1 vote
SveaRikeSoldier
SveaRikeSoldier

A-A-A-ATOMBOMBARE?!?!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Taget från wikipedia:

Saab 36, även Projekt 1300 och senare den militära beteckningen A 36, var ett överljudsbombplan planerat av Saab under 1950-talet.

Saab gjorde under åren 1952-1957 en förstudie om ett deltavingat överljudsbombplan med kärnvapenkapacitet. Designen med deltavingar kom från det nästan färdigställda Saab 35 Draken. Planet hade kunnat bära atombomber på upp till 800 kg om de hade tagits fram inom ramen för det svenska kärnvapenprogrammet. Räckvidden för A 36 beräknades till 410 km och var alltså tillräcklig för bombning av mål i Baltikum som då tillhörde Sovjetunionen. 1957 bestämdes det att alla resurser skulle läggas på det nya stridsflygplanet 37 Viggen och projektet lades ner.

Motorn skulle varit den brittiska Bristol Olympus vilken bl.a. satt i Avro Vulcan och Concorde.

Details
Date
Size
635×578
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report