Post feature Report RSS Azerbaijan v3

Əvvəlki versiyaların aşağı səviyyəli olduğu üçün və modun bu qədər gecikdirildiyi üçün üzr istəyirəm, modla bağlı maraqlı fikirlərim var yeni focus tree 4cü versiyada gələcək amma bu elədə tez olmayacaq.

Posted by on

Əvvəlki versiyaların aşağı səviyyəli olduğu üçün və modun bu qədər gecikdirildiyi üçün üzr istəyirəm, modla bağlı maraqlı fikirlərim var yeni focus tree 4cü versiyada gələcək amma bu elədə tez olmayacaq.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Feature
Tags
Azerbaijan
Browse
Features
Report
Report
Share
Related Games
Hearts of Iron IV
Hearts of Iron IV Grand Strategy