Description

Ogólna reparacja równowagi armii frakcji, poprawa najistotniejszych spośród licznych nieścisłości historycznych oraz największych mankamentów mapy. Modyfikacja tekstur oraz rebalans jednostek w celu poprawy ich historycznego realizmu oraz ogólnego klimatu. OBECNIE DOSTĘPNA JEDYNIE POLSKA WERSJA JĘZYKOWA --- ONLY POLISH LANGUAGE.

Preview
OiM - Edycja Poprawiona (0.95) (only polish dialogues)
Comments
cadet3377
cadet3377 - - 2 comments

Dobra robota super mod DZIEKI

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.