Description

Dzięki niezbędnikowi dla autora przeróbki Siły Korupcji bez modów, nie będziecie musieli bardzo długo szukać danego obiektu jako kod xml z siły korupcji. Nie wiesz jaka nazwa obiektu jako kod xml z siły korupcji, korzystasz z tych dokumentów, zamiast bardzo dużo czasu spędzać na grzebaniu w dokumentach xml, jeżeli potrzebujesz.

Preview
Niezbędnik dla autora Siły Korupcji 1.2
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags