Description

The filter allows the use of the Swedish units. Install to your "Blitzkrieg 2 - Total Conversion" folder.

Preview
Map Editor Filter 1.2.2
Comments
woj_24
woj_24

Niewidze żadnych ikon jednostek! (I dont see any units!)
Widze zakładki lecz niema w nich jednostek (I see Bookmarks but in there not any units)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

W Total Conversion?

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

Tak wypakowalem filter i widzałem zakładki (w edytorze) ale nie widzałem jednostek Miałem taki sam problem z wittmanem widziałem zakladki takie jak polska, francja itp ale żadnych jednostek nie widziałem"
Yes i unpack this filter and i see bookmarks (in editor) but no units in there I have the same problem with wittman mod i saw all bookmarkas (poland, france itp) but no units

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

Ale ten filtr dodaje tylko zakładki Szwecji, polskie jednostki są w zakładce GB

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

rozumiem lecz gdy wchodze we zakładki szwecji niema tam żadnych jednostek do wyboru. A tak jeszcze z tym filtrem bk2 map editor Moddb.com po otwarciu w notatniku jest uszkodzony trzeba go poprawidz ja to zrobiłem lecz posiada tylko puste zakładki (po poprawie) jak w tym filtrze poprostu nie widać żadnych jednostek do wyboru :/ (Nielepiej przydzielić do każdej zakładki jednostki np zakładka polska i w niej polskie jednostki itd.???

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Michael_Wittman Author
Michael_Wittman

to nie takie proste z tymi zakładkami, a ten problem sprawdze

Reply Good karma+2 votes
woj_24
woj_24

Dzięki wielkie jak trzeba bedzie to moge wysłać poprawioną wersje :) I licze na poprawe tego filtra ze szwedzkimi jednostkami (i możę w przyszłości doczekam się każdej jednostki we swojej zakładce :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
woj_24
woj_24

To jak do sie zrobić te zakładki? Moge podesłać zrobioną wersje zakładek (tylko jednostki trzeba poprzenosić) :) Jak coś to pisz :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Map Editor Filter 1.2.2 has not been tagged yet.