Description

ENG Adventure to The Witcher. Only Polish version! I recommended download King of Beggars: 10th Anniversary which contains english version and includes some improvements and bug fixes. || PL Zalecam pobranie wersji King of Beggars: 10th Anniversary, która zawiera zarówno polską jak i angielską wersję językową, a także została lekko usprawniona względem tej wersji. W drodze do Wyzimy Geralt spotyka dziwną staruszkę. Wbrew sobie zgadza się jej pomóc w dość nietypowym problemie. Jakaś organizacja morduje żebraków, co zaniepokoiło samego Króla Żebraków. Szacowany czas przejścia przygody około 3h.

Preview
Król Żebraków
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.