Description

Pewnego dnia kilku Hajsowników znudziło się Gimperem. Kilka dni później cała grupa nienawidziła Gimpera. Więc Gimper spróbował zbanować wszystkich, jednak Cukierberg usunął tą opcję, więc musiał zrobić to ręcznie. Nie usunął całej grupy, ponieważ jest za leniwy żeby robić nową...

Preview
Hajs - Ban
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.