Description

Ostatnia paczka poprawek. Szczegóły wewnątrz archiwum zip. Wymagana jest starsza pełna wersja 1.4.8 (starsze patche nie są wymagane).

Preview
[ER] Update 1.4.91 (legacy)
Comments
Guest
Guest

czy save będzie kompatybilny czy trzeba zaczynać od początku?

Reply Good karma Bad karma0 votes
gothic1210 Author
gothic1210

Od początku. Proszę pobrać patch ponownie. Został zaktualizowany. Ważne!

Reply Good karma+1 vote
rudolf8
rudolf8

A mi działa na starym save. Wszystko jest kompatybilne. Zacząłbym od początku ale jestem już w 4 rozdziale więc by mi się nie chciało.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.