Description

Oto aktualizacja z polskim tłumaczeniem (wszystkie napisy i tekstury zostały przetłumaczone). Wypakuj archiwum do folderu Draw me a World (użyj WinRAR albo 7-Zip, NIE EKSPLORATORA WINDOWS, może powodować błędy). Nadpisz wszystkie pliki. Miłej zabawy! Tłumaczenie wykonane przez: WALLe PL

Preview
Polskie tłumaczenie dla wersji 1.3.1
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.