Description

Opis przejścia przygody Maskarada autorstwa Adam „Fantasta” Dukszto (tekst i grafika) oraz Łukasz „eLeR” Rębisz (grafika, opis zadania „Kult Bestii”). Poradnik dotyczy wersji 1.1. Dodatkowo poprawiono przejrzystość poradnika.

Preview
Maskarada - opis przejścia wersji 1.1
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.