Description

ČEŠTINA DO HRY GLORY OF THE ROMAN EMPIRE - Přeloženy jsou všechny texty, které jsou v uvedeném souboru, kromě titulků (stejně je nikdo nečte, tak proč je překládat). Čeština je s diakritikou.

Preview
Glory of the Roman Empire - čeština [Czech Translation]
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.