Description

Мы добавили лидеры, города, сердечники и улучшили карту Азербайджана. если вам понравится этот мод мы imrove мод и будет добавлен национальный фокус дерево

Preview
Azerbaijan
Comments
huseynovkamran07
huseynovkamran07

yaxşı moddu xoşuma geldi ancaq feteli xan xoyski 1920-ci ildə vefat eləyib onuda düzeldsəz yaxşı olar.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
IbrahimHeyderli Author
IbrahimHeyderli

bilirəm, ancaq mod-u 1918ci ilə əsasən hazırlamışıq ona görə Xoyskini də mod-а əlavə etmək qərarı aldım.

Reply Good karma+1 vote
mrlinkwii
mrlinkwii

hello ,

if you want you can my soviet states mod to this mod , im giving you permission to do so

Thanks again ,

Mrlinkwii

Reply Good karma Bad karma+2 votes
orxan233
orxan233

QAQA LENKERAN DA LOJISTIK OLMURE EE

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.