Description

Postanowiłem porzucić pomysł odswierzenia starych grafik , zajmuje to za dużo czasu, same grafiki nie mają zbyt szerokiego kąta palety koloru i są nieco mon efektywne , postanowiłem zrobić grafiki od nowa bazując na starym odzwierciedleniu , sama grafika przedmiotu powinna być teraz bardziej efektywna od starej po za tym każdy przedmiot miał tylko 1 wygląd 1 normalny 2 unikat 3 setowany , przynajmniej było tylko kilka takich grafik oryginalnie , nowe przedmioty są wygodniejsze w obróbce , będzie trochę z tym zabawy ale powinno to lepiej wyglądać trzeba trochę będzie pograć by przyzwyczaić się do nowych grafik -/+ dodano nowe grafiki dla armoru

Preview
Anti balance 3.0 A patch
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.