Post tutorial RSS Przedstawienie interfejsu Unity 3d.

Witam w tym małym tutorialu przedstawię ogólny interfejs Unity 3d. (PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ PRZYKŁADOWY WYGLĄD INTERFEJSU NATOMIAST KAŻDY MOŻE ROZMIEŚCIĆ SOBIE OKNA JAK TYLKO MU SIĘ PODOBA)

Posted by on - Basic Mapping/Technical

  1. Scene View – jest to widok, w którym tworzymy naszą grę oraz mamy możliwość manipulowania obiektami w 2D i 3D.
  2. Game View – widok gry czyli jest to okno, w którym po wciśnięciu przycisku „Play” uruchomi się wszystko to, co utworzyliśmy oraz będziemy mieli możliwość zagrania w naszą grę. Grę możemy testować w dowolnym momencie, w oknie edytora, kiedy będziemy chcieli zobaczyć efekty tego, co zaprojektowaliśmy w widoku Scene View.
  3. Hierarchy – widok ten jest listą wszystkich obiektów umieszczonych w widoku Scene. Wszystkie obiekty są posortowane alfabetycznie, więc odszukanie czegokolwiek nie będzie stanowiło problemu. Dotyczy to również hierarchii w grupach obiektów.
  4. Project – jest zbiorem wszystkich Assets, których aktualnie używamy w projekcie. Składają się na to: tekstury, modele 3D, skrypty, pliki audio, video itd..
  5. Inspector – jest widokiem zależnym od każdego obiektu, który jest używany w naszej grze. Można powiedzieć, że jest to agregator wszystkich właściwości dotyczących: modeli, skryptów etc. Jeśli będziemy chcieli zmienić skalę jakiegoś obiektu, nadać kolor czy ustawić obiekt 3D w konkretnym miejscu właśnie tu będziemy szukać opcji do manipulacji tym obiektem.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.