Post news RSS TMT - Turkish Forces v0.8

-v0.8 New vehicles, updated textures and configuration. / Yeni araçlar, güncellenmeiş kaplamalar ve konfigürasyon. New and updated attachments, weapons, weapons sounds and gears. / Yeni ve güncellenmiş eklentiler, silahlar, silahların sesleri ve teçhizatlar.

Posted by on

---------------------------------------------------------
TMT - Turkish Forces - ArmA 3 Mod - V0.8
---------------------------------------------------------
© 2020 Turkish Mod Team
------------------------
License / Ruhsat-----------------
Users are permitted to install and use the TMT Addons for personal using purposes only.
Any military, commercial or educational use is prohibited without permission from the author.
Free redistribution is permitted for the original file package as long as it is kept unmodified and distributed free of charge.
Distribution of parts of the TMT Addons are not allowed without explicit TMT authorization.
This TMT Project that is for Arma 3 is under the “Arma Public License” and “Arma Public License - Share Alike”.
Bohemia.net

Kullanıcılar, TMT Eklentilerini kişisel kullanım amacıyla kurmak ve kullanmak üzere izninlidirler.
İçerik sahibi tarafından onaylanmamış herhangi bir askeri, ticari veya eğitim amaçlı kullanım yasaklanmıştır.
Orjial dosya paketinin ücretsiz olarak dağıtımı; içeriğinin değiştirilmemiş olması kaydı ile izin dahilindedir.
TMT'den açıkça belirtilmiş bir izin olmadan TMT Eklentilerine ait parçaların dağıtımı izin dahilinde değildir.
Arma 3 için hazırlanmış bu TMT Projesi “Arma Public License” ve “Arma Public License - Share Alike” altında yer alır.
Bohemia.net

--------------------------
Changelog / Değişiklikler--------------------------
-v0.8
New vehicles, updated textures and configuration. / Yeni araçlar, güncellenmeiş kaplamalar ve konfigürasyon.
New and updated attachments, weapons, weapons sounds and gears. / Yeni ve güncellenmiş eklentiler, silahlar, silahların sesleri ve teçhizatlar.
----------
-v0.7
New vehicles, updated textures and configuration. / Yeni araçlar, güncellenmeiş kaplamalar ve konfigürasyon.
New and updated attachments and gears. / Yeni ve güncellenmiş eklentiler ve teçhizatlar.
Updated core files. / Güncellenmiş çekirdek dosyalar.
New classes. / Yeni sınıflar.
----------
-v0.6 (Beta)
New vehicles and updated textures, configuration. / Yeni araçlar ve güncellenmeiş kaplamalar, kongigürasyon
New and updated weapons, attachments and gears. / Yeni ve güncellenmiş silahlar, eklentiler ve teçhizatlar.
Updated core files and configuration. / Güncellenmiş çekirdek dosyalar ve konfigürasyon.
----------
-v0.5 (Beta)
New models and classes. / Yeni modeller ve sınıflar.
Updated core files and configuration. / Güncellenmiş çekirdek dosyalar ve konfigürasyon.
Optional F-16 addon. / İsteğe bağlı F-16 eklentisi.
----------
-v0.1 to v0.5 (Alpha)
Closed test. / Kapalı test.
----------
-v0.1 (Alpha)
First release. Just some test classes. / İlk yayın. Sadece bazı test sınıfları.

--------------------------------
Known Issues / Bilinen Sorunlar--------------------------------
Some weapons are not compatible with some accessories in terms of design.
There are some texture-uv map issues / especially for AH1W.
Some geometry problems.
ACV-300 glass passing.
There are some animation deficiencies.

Bazı silahlar, bazı aksesuarler ile tasarımdan kaynaklı olarak uyumlu değildir.
Bazı texture-uv map sorunları / özellikle AH1W için.
Bazı geometri problemleri.
ACV-300 cam geçirgenliği.
Bazı animasyon hataları ve eksiklikleri mevcuttur.

---------------------------------
Contributors / Katkı Sağlayanlar---------------------------------
Rygugu - W0lle - Vilas - SuperRat - shortez -RedRogueXIII - TenoYL - Trnx17
Firewill for F-16 Fighting Falcon Series and AirWeaponSystem Addons
CUP Team for Documentation - Turkish Union Mod Team for M60T model

Rygugu - W0lle - Vilas - SuperRat - shortez -RedRogueXIII - TenoYL - Trnx17
F-16 Savaşan Şahin Serisi ve Hava Silah Sistemi eklentilerileri için Firewil
Dokümantasyon için CUP Ekibi - M60T modeli için Turkish Union Mod Team

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks; Bohemia Interactive for the great military simulation game and ArmA Community for guidance and supports.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teşekkürler; Bohemia Interactive'e bu harika askeri simülasyon oyunu ve ArmA topluluğuna rehberlik ve destekleri için.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.