Post news RSS Statystyki Modu Kaukaz 1942

Statystyki modu Kaukaz 1942 XxxXXxxX xXXxXxX Misje będą bardzo trudne !!!!!!

Posted by on

Mapy 40%
* 2 mapy będą z Multiplayera. Piechota 100% Ubrania hełmy Czołgi 100% Głównie z Assault SquadSprzęt 100% Z różnych modów
Bronie 100% Z różnych modów
Muzyka 100% Mówienie
Grafika 100% Głównie z Assault Squad Nie jestem pewien jak będzie odtwarzać u was taka grafika
Misje będą trudne!
Kaukaz nie będzie równiną jak w kompani Men of war tylko inaczej sformułowana.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.