Post news RSS Revisionist Branch

Information on new focuses of the revision branch.

Posted by on

Amint a képen is látható a reviziós ág összesen öt új fókusszal bővült! A fasiszta rész csak egyetlen fókuszt kapott, amivel ingyen átállítható a gazdaság a teljes mobilizációs gazdasági politikára. A Lengyel és az Olasz szövetségi rész négy fókusszal bővült, amivel jelentős többlet tartalmat kapott ez a rész.

As you can see in the picture, the revision branch has been expanded with a total of five new focuses!The fascist part has received only one focus, with which the economy can be switched to full mobilization economic policy for free.The Polish and Italian allaince were expanded with four focuses, giving this section significant additional content.

20201128142117 1

Lengyel szövetség/ Polish Alliance

Háromláb hadművelet/Operation Tripod

Ezzel a fókusszal lehetősége adódik a játékosnak kiegyezni Romániával a vitatott területeket illetően (Erdély). Amennyiben sikeresek a tárgyalások és létrejön a megegyezés Románia szintén csatlakozik a Lengyel szövetséghez.

With this focus, the player has the opportunity to reach an agreement with Romania on the disputed areas (Transylvania).If negotiations are successful and an agreement is reached, Romania will also join the Polish alliance.

Feszítővas hadművelet/ Operation Crowbar

Közös Lengyel-Magyar fellépés Csehszlovákiával szemben, melynek során Magyarország visszakövetelheti Szlovákiát, Lengyelek pedig Zaolizét.

Joint Polish-Hungarian action against Czechoslovakia, which Hungary can reclaim Slovakia and Poles Zaolize.

Továbbá egy fókusszal lehetőség lesz a szövetség kiterjesztésére amivel a skandináv államok is behívhatóak a szövetségbe.

Furthermore, with a focus, there will be an opportunity to expand the alliance so that the Scandinavian states can also be invited to join the alliance.

Olasz szövetség/Italian Alliance

Badoglio Terv/Badoglio Plan

Ezzel a fókusszal Olaszország, Magyarország és Bulgária területi követelésekkel lépnek fel Jugoszláviával szemben. Amennyiben Jugoszlávia teljesíti a követeléseket az érintett országok megkapják az általuk követelt területeket,Olaszország átadja Fiumét Magyarországnak, a megmaradt területeken pedig létrejön egy olasz bábállam.

Abban az esetben, ha Jugoszlávia elutasítja a követeléseket a három ország hadat üzenhet Jugoszláviának.A háború befejeztével,pedig az elfoglalt területek szétosztásra kerülnek a területi követeléseik alapján egy eventtel.

With this focus, Italy, Hungary and Bulgaria are making territorial claims against Yugoslavia.If Yugoslavia meets the demands, the countries concerned will receive the territories they demand, Italy will hand over Fiume to Hungary, and an Italian puppet state will be created in the remaining territories.If Yugoslavia rejects the claims, the three countries may declare war on Yugoslavia. At the end of the war, the occupied territories will be divided according to their territorial claims by one event.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.