Post news RSS Raport marcowy

Zgodnie z zapowiedzią prezentuję raport ze stanu prac za miniony miesiąc.

Posted by on

W marcu z czasem różnie bywało. Głównie kontynuowałem prace nad zadaniami i przerywnikami filmowymi. Niżej wstępny rendering.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.