Post news RSS Progress and Release (Postęp i Wydanie)

Information about progress and date of release. ---------------------------------------------- Informacje na temat postępów i data wydania.

Posted by on

FINALLY DONE !
Closed Beta Started
-------------------
So.. Mod not look like as I wanted, but I don't want spend another years on this mod or infinite upgrade :P
Time for next project, now with team :)
Official release (15.01.2015)
I found some bugs to repair ou and I must finish translate :P

/////////////////////////////////////////////////

NARESZCIE GOTOWE !
Zamknięta Beta Wystartowała
---------------------
Więc.. Mod nie wygląda tak jak chciałem, ale nie chcę spędzić kolejnych lat nad tym modem i nieskończonymi ulepszeniami :P
Czas na nowy projekt, teraz z zespołem :)
Oficjalne wydanie (15.01.2015)
Znalazłem trochę błędów do naprawy a i muszę ukończyć tłumaczenie :P

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.