Post news RSS Otchłań Mod 2020 Update

Hi, I uploaded new version, 1.0.5. 2020. Now you don't have to download mod and patches separately. Includes English Texts Language. (Books, notes, etc.) --- Wrzuciłem nową wersję, 1.0.5. 2020. Teraz nie musisz pobierać moda i łatek osobno. Zawiera Angielskie Teksty Językowe. (Książki, notatki itp.)

Posted by onThere are still some bugs and glitches.
Important things about glitches:
If you lost sounds, try save game even, if you are not in Save Room. Otherwise may cause the game crash.
Try Save your game only in Saves rooms. (They are marked and there while saving you will see name of location). Loaded game from map not being a Save Room, also may cause the game crash.

MainLoop Error can occur quite often when map is changed.

Every map has minimum one Save Room, sometimes whole map is like a Save Room.
also
Almost on every map, you can find secret for which you will get some points (to use later)

/////////////////////////

Wciąż jest trochę błędów i dziur.
Ważne rzeczy odnośnie błędów.
Jeśli tracisz dźwięk, spróbuj zapisać grę, nawet jeśli nie jesteś w Bezpiecznym Pokoju. Inaczej może powstać awaria gry.
Próbuj zapisywać grę tylko w Bezpiecznych pokojach. (Są oznaczone i tam zobaczysz nazwę lokacji podczas zapisu). Wczytanie gry z poza mapy będącą Bezpiecznym Pokojem, może również skutkować awarią gry.

MainLoop Błąd może pojawić się podczas zmiany mapy.

Każda mapa posiada przynajmniej jeden Bezpieczny Pokój, czasem cała mapa jest jak Bezpieczny Pokój.
również
Niemal na każdej mapie, możesz znaleźć sekret za który dostaniesz trochę punktów ( do użycia później)


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.