Post news RSS New campaign fraction and apemen cloning

Nazi campaign will tell you the story taking place one year after events from classic campaign. But Nazis isn't the only new fraction. Professor Fidelstein and his genetically modified apemen are also here. Main Fidelstein's feature is REPEATABLE technology called "Clone the apeman". This is also first unique technology for new nation!

Posted by on

Professor Fidelstein and his mutant apes

[EN]
Nazi campaign will tell you the story taking place one year after events from classic campaign. But Nazis isn't the only new fraction. Professor Fidelstein and his genetically modified apemen are also here. Main Fidelstein's feature is REPEATABLE technology called "Clone the apeman". This is also first unique technology for new nation!

Characteristics:
- There is limit of clones, you may have at one time.
- Clones copy their levels from original apeman.
- They are fast, close-combat, no-cost units, so you can use them to Zerg rush!
- Fresh clone appears in labolatory where is the original apeman. If the lab is full, then random unit from lab exits it before spawn.
- In late game they can be used as unlimited resource for Apeman Tanks or to control manual turrets. They are also good scouts.
- Genetic lab model will be fixed and upgraded, dont worry.

[PL]
Kampania Nazistów opowie Wam historię mającą miejsce rok po wydarzeniach z oryginalnej kampanii. Ale Naziści nie są jedyną nową frakcją. Znalazło się także miejsce dla profesora Fidelsteina i jego genetycznie modyfikowanych małpoludów. Główną cechą charakterystyczną Fidelsteina jest POWTARZALNA technologia zwana "Sklonuj małpoluda". To także pierwsza unikalna technologia dla nowej nacji!

Charakterystyka:
- Istnieje limit klonów, które możesz mieć w jednym czasie.
- Klony kopiują poziomy od swoich oryginałów.
- Są szybkie, walczą w zwarciu i nic nie kosztują, więc możesz ich użyć jako Zerg rush!
- Nowe klony pojawiają się w labolatorium, w którym jest oryginalny klon. Jeśli to labolatorium jest pełne wówczas losowa jednnostka z wewnątrz wychodzi z budynku i dopiero wówczas klon się pojawia.
- W późnym etapie rozgrywki mogą być wykorzystywane jako praktycznie nieograniczony materiał do czołgów sperowanych małpim układem nerwowym, a także do obsadzania wieżyczek manualnych. Są też świetni jako zwiadowcy.
- Model laboratorium genetycznego będzie jeszcze poprawione i ulepszone, bez obaw.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.