Post news RSS Minor Changes 2

More news from the upcoming minor changes: press, church and the map.

Posted by on

Térkép változások/ Map changes

20210120084640 1

Egyház:

- Cooperative church: democratic,fasist, non-alaigned

20210123142235 1

20210123142321 1

Atheist state : Kádár,Rákosi,Kun

20210123143725 1

20210123143837 1

Ez alól Nagy Imre lesz a kivétel,ugyanis azon az ágon egy fókusz lesz elérhető,ami teljesen más bónuszt és egy tanácsadót is elérhetővé tesz.Ez a bónusz kicsit hitelesebben mutatja be az egyház oktatásban való nagyobb részvételét.

Imre Nagy is the exception,because a focus will be available on that branch,which makes a completely different bonus and an advisor available as well.This bonus demonstrates the greater involvement of the church in education a little more authentically.

Sajtó/Press

-Press lawsuit

Sajtóperek bevezetésre került a játékba, hogy hitelesebben megjeleníthessük a korabeli állapotokat.Ideológia váltáskor automatikusan cserélődnek az adott ideológiának megfelelően.Illetve egy döntéssel törölni is lehet.Egyenlőre kissé leegyszerűsítve került bevezetésre, de később jelentős bővítésen esik át az egész sajtó (hírek,döntések...stb).

Press lawsuits have been introduced into the game to give a more authentic display of contemporary conditions.When changing ideologies, they are automatically changed according to the given ideology.Or it can be deleted with a decision.For the time being, it has been introduced in a somewhat simplified way, but later the press is undergoing a significant expansion (news...etc).

20210123142654 1

20210123143450 1

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.