Post news RSS Minor Changes 1

In the next version, minor changes and fixes will be introduced based on previous suggestions and requests.

Posted by on

Sajnos a Seek Allied Support és a Submit to the Kaiser event sorozatokban lévő hibák miatt azok működését nem tudom bemutatni,amíg ki nem javítjuk a felmerült hibákat.Emiatt inkább a következő verzióban bekerülő pár kisebb változtatást mutatnám meg.

Unfortunately, due to bugs in the Seek Allied Support and Submit to the Kaiser event series, I can't demonstrate how they work until we fix the bugs.For this reason, I would rather show a few minor changes in the next version.

Kémek/Spies

Korábban ígértem,ha találok korabeli magyar kémeket,akkor azok bekerülnek a modba.Sajnos azonban kevés hiteles információ maradt meg a magyar kém tevékenységekről,mivel a korabeli iratok jelentős része megsemmisült a háború végén.De így is sikerült találnom egy kémet és több kém elhárító tisztet.Ezekből a kém és az egyik legjelentősebb kémelhárító tiszt bekerült a modba (egyenlőre általános képekkel).

Earlier, I promised that if I could find contemporary Hungarian spies, they would be included in the mod.Unfortunately, little credible information remained about the activities of the Hungarian spy, as a significant part of the contemporary documents were destroyed at the end of the war.But I still managed to find a spy and several counterintelligence officers.Of these, the spy and one of the most significant counterintelligence officers entered the mod (for now with general pictures) .

Tömpe András: (spy)

Harcolt a spanyol polgárháborúban,Magyarországon segített kiépíteni a kommunista ellenállást,háború után pedig Szovjetuniónak végzett kémtevékenységet Dél-Amerikában.Mivel nagyon kevés információt találtam a kémekről, ezért nem akartuk lekorlátozni a lehetőségeket, hogy csak kommunista ágon legyen elérhető,ezért általánosan elérhetővé tettük.

He fought in the Spanish Civil War, helped build communist resistance in Hungary, and after the war carried out espionage for the Soviet Union in South America.Since I found very little information about spies, we didn’t want to limit the possibilities to being available only on the communist branch, so we made it available in general.

Korondi Béla: (counterintelligence officer)

Az egyik legkiemelkedőbb munkát végző kém elhárító tiszt volt az 1942-ben megalakult Államvédelmi Központban. Egyaránt sikeresen derített fel terrorista támadásokat (meglepő de akadt pár nyilas terror cselekmény a Horthy korszakban),külföldi kém tevékenységeket (Amerika) és partizán akciókat.

One of the most prominent counterintelligence officers was at the State Defense Center, established in 1942.He successfully detected terrorist attacks (surprising but there were a couple of arrow terrorist acts in the Horthy era), foreign spy activities (America) and partisan actions.

Továbbá ahogy a képen is látható a férfi és női nevek listája is jelentősen kibővült ahogy kértétek.

Also, as you can see in the picture, the list of male and female names has expanded significantly as you requested.

20201128142607 1

Kértétek a hadosztály nevek listájában szereplő eredeti nevek felülvizsgálatát is.De nem csak a hibákat javítottuk ki,hanem jelentősen ki bővítettük a meglévő listát is új kategóriákkal.Néhány kategóriában több történelmi elnevezés fajtával is találkoztam így alapvetően a legtöbbször előforduló név került fel a listára.A bekerült új kategóriák mind történelmileg létező hadosztály elnevezések alapján készültek.

You also asked for a review of the original names in the division name list.But not only have we fixed the bugs, we have also significantly expanded the existing list with new categories.In some categories, I came across several types of historical names so basically the most common name was added to the list.The new categories added were all based on historically existing division names.

Új kategóriák/New categories

-Cavarly Division, Light Infantry Division, Border Guard Division,Infantry Brigade

20201128142532 1

Kértetek több változtatást is a hajó neveknél így több új kategória is bevezetésre került.

You have asked for more changes to the ship names so several new categories have been introduced.

20210116110821 1

Új kategóriák/New categories

Generals: Hungary and Monarchia

Admirals: Monarchia (és igen ebben a kategóriában szerepel Horthy Miklós is/and yes Miklós Horthy is also in this category)

Kings: Hungary and Monarchia ( nem az összes király,de rengeteg bekerült/not all kings, but plenty were entered)

Famous Leaders: Hungary

Amikor kértétek,hogy kerüljön be a hét vezér én azt válaszoltam nem fog mind bekerülni.Ugyanis ha a hét vezért betervezem,akkor nem hagyhatom ki a törzsszövetségi vezetőeket....stb sem.Továbbá nem nagyon szeretek pár névvel vacakolni.....

When you asked to be included in the seven leaders I replied I would not all be included. Anyway, if I plan the seven leaders, I cannot miss the tribal leaders .... etc.Also, I don't really like to mess with a few names.....

Rivers: Hungary and Monarchia

Mythology: Hungary

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.