Post news RSS Civilian Addinations

Civilian Addinations&Terrains Blue Zone Projects :P.Büyük bir şehir için GDI çalışmalarını sürdürmektedir Nod ise GDI yaptıklarını yıkmaktadır dünya tiberium'a bulanmıştır artık ve GDI mavi bölge projesini iyice artırmaya çalışıyordur.

Posted by on

Civilian Addinations&Terrains Blue Zone Projects :P.Büyük bir şehir için GDI çalışmalarını sürdürmektedir Nod ise GDI yaptıklarını yıkmaktadır dünya tiberium'a bulanmıştır artık ve GDI mavi bölge projesini iyice artırmaya çalışıyordur.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.