Post news RSS Changelog 2.0

News in 2.0 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge Mod.

Posted by on

Changelog 2.0

English;
In this update i made lots of changes and i can't remember all of them. Some of them are these;

 1. Added Turkish Flag and EMP Site and EMP Leclerc as Special unit.
 2. Added Pakistani Flag and Bombardment Ship and Scrorpion Tank as Special unit.
 3. Added GLA Barracks. You can find them at 3 map and also at Random Maps. With this you can build Rebel, Terrorist, Hijacker, Demo Trap, Jarmen Kell and Furry.
 4. Added new Oil Truck graphics and Cameo.
 5. Added 12th Allied Mission of RA2.
 6. Added 8th Soviet Mission of RA2.
 7. Added Romanov's Fist.
 8. Added Yuri's Fist.
 9. Added Fun Map 1. At The City, you start with 3 Engineer, both 3 Fists and 1000$. You should destroy all enemy bases.
 10. Added Toxin Traktor, SCUD Launcher, Marauder Tank and Radar (Jammer) Van. You can find at some of my maps.
 11. Changed work of Tech Secret Labs. Now they gives you upgraded unit -not new unit- of any other Team.
 12. Added British 105mm Robot Tank. Stronger and has better firepower than normal.
 13. Added American Mobile Sensor Array.
 14. Ares.dll updated to 0.8.
 15. Added Killer Whale to Soviets. Giant Squid moved to Yuri.
 16. Boris' dog renamed as Bomba. -Russian of Bomb-
 17. PillBox replaced with Phalanx. PillBox is now occupyabe by infantry and don't requires Barracks.
 18. Victor now can swim.

Türkçe;
Yeni sürümde o kadar çok şey ekledim ki bazılarını hatırlamıyorum. Bazı yeni özellikler ise şöyle;

 1. Türk Bayrağı ve Özel Ünite Olarak EMP Kulesi ve EMP Leclerc Tankı eklendi.
 2. Pakistan Bayrağı ve Özel Ünite olarak Bombardman Gemisi ve Scorpion Tank eklendi.
 3. GLA Kışlası eklendi. 3 tane haritada ve ayrıca Rastegele Haritalarda bulabilirsiniz. Bu bina ile Rebel, Terörist, Hijacker, Demo Trap, Jarmen Kell ve Furry'yi yapabilirsiniz.
 4. Petrol Kamyonuna yeni grafik ve cameo eklendi.
 5. RA2'deki Müttefik Kampı 12. Bölüm eklendi.
 6. RA2'deki Sovyet Kampı 8. Bölüm eklendi.
 7. Romanov's Fist eklendi.
 8. Yuri's Fist eklendi.
 9. Fun Map 1 eklendi. Bu görevde The City'de başlangıçta 3 Mühendis, her Takımın Fist'leri ve 1000$ ile tüm düşman ünitelerini yok etmeniz gerekiyor.
 10. Toksin Traktörü, SCUD Fırlatıcı, Marauder Tankı ve Radar (Bozucu) Van eklendi. Onları benim haritalarımın bazılarında bulabilirsiniz.
 11. Tech Secret Lab.'ların çalışma prensibi değiştirildi. Artık onlar başka bir takımın gelişmiş -yeni değil- ünitelerini veriyor.
 12. İngiliz 105mm Robot Tankı eklendi. Normalinden daha güçlü ve daha iyi saldırı gücü var.
 13. American Mobile Senor Array eklendi.
 14. Ares.dll sürümü 0.8'e güncellendi.
 15. Sovyetlere Katil Balina eklendi. Dev Mürekkep Balıklarını artık Yuri yapabiliyor.
 16. Boris'in köpeğinin adı Bomba olarak değişirildi.
 17. PillBox yerine Phalanx yerleştirildi. PillBox artık askerler tarafından kullanılabiliyor ve Kışla gerektirmiyor.
 18. Victor artık yüzebiliyor.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.