Post news RSS Chanelog

Screeny mówią same za siebie ;) Oto nowa polska modyfikacja gry CS2D tym razem w nieco innym stylu .

Posted by on

Zmieniono prawie wszystko od ostatniej wersji ;)

Oto wersja polska :

0.0.0.4

* Nowa mapa
* Drobne urozmaicenia ;)

0.0.0.3

Poprawiono błędy w trybie multi (już działa)
Poprawiono błąd z USP
Poprawiono wiele błędów
dodana Nowa grafika
dodane nowe konfiguracje lua skryptów
Nowe odnowione menu
Nowy siwy dym po wystrzale

0.0.0.3 c

Poprawiono małe błędy
Dodano skiny Brytyjczyków
Dodano nowe nazwy broni
Dodano bagnet

0.0.0.3 b

Dodano 2 mapy
Dodano Skiny Francuzów
Multiplayer nie działa
Dodano wiele skinów i textur

0.0.0.3 a

dodano tło
dodano dźwięki
dodano logo
dodano lua skrypty
zmieniono nazwy w Hex Workshop

English:

0.0.0.4

*New map
*Some aditional contents

0.0.0.3

Fixed Multiplayer (Multi works!!!)
Fixed usp bug
Fixed some bugs
Add new graphic
Add lua new configurations
Add new menu color
Add white smoke

0.0.0.3 c

Fixed small bugs
Add British army skins
Add Weapon names
Add Bayonet

0.0.0.3 b

Add 2 maps
Add France skins
Multiplayer can't work ;(
Add some skins

0.0.0.3 a

Add Splash
Add Sounds
Add logo
Add Lua
Add New Text in Hex Workshop

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.