Post news RSS Awakening giant

Awakening giant: Birth of the Hungarian Polish Union.

Posted by on

Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!

Ahogy korábban ígértem ezúttal egy végigjátszás következik a demokratikus ágon a nagy koalíciós részen.Amennyiben jól tippelek ez az ág nem volt túl népszerű,pedig az egyik legerőteljesebb része a modnak.

I wish everyone a Happy New Year!

As I promised earlier, there will be a walkthrough the democratic branch in the big coalition section. As far as I can guess, this branch was not very popular, even though it is one of the most powerfull parts of the mod.

Awakening Giant: Birth of the Hungarian Polish Union

Kapcsoljuk be a Historical Ai beállítást,majd indítsuk el a hadjáratot.

Kezdéskor a kutatásoknál fejlesszük az elektronikát és az ipart,illetve a Mass Assault doktrínát, azon belül is a sorozási bónuszos részt próbáljuk minél előbb kifejleszteni.Ugyanis a szárazföldi doktrínák közül ez adja a legkorábban elérhető emberanyag bónuszt.Ez utóbbi mindenféleképpen szükséges amennyiben nagy hadsereget szeretnénk felállítani.

Válasszuk a Secret Rearmamnetet, majd koncentráljunk az ipari részre és válasszuk az Industrial effort fókuszt.A politikai fókuszokat véletlenül se kezdjük el! Amikor a world tension eléri a 10%-ot elérhetővé válik a Bleed Agremanet, amit azonnal ki kell fejleszteni.Ezután módosítható a sorozási és a gazdasági politika is.

Építsünk néhány civil gyárat,majd koncentráljunk a hadi ipar bővítésére.Gyártásnál koncentráljunk a szárazföldi fegyverekre és később a légvédelmi lövegeket, vadászrepülőgépeket és csatarepülőgépeket is kezdjük el gyártani.Majd jöhetnek a gépjárművek és a páncélosok is a Győri Program után. Páncéltörő ágyúkkal ne foglalkozzunk, mert teljesen feleslegesek és csak a szűkös ipari kapacitást fecsérelnénk rá. Légvédelmi lövegek fejlesztése és gyártása bőven elegendő lesz.

Az elsőként egy katonai tanácsadóra lesz szükségünk,akivel gyorsíthatjuk a szárazföldi doktrínák kutatását.Ezután szükségünk lesz a captain of industry, war industrialist tanácsadókra, akik az industrial effort fókusszal kombinálva nagy segítséget jelentenek az ipar bővítésében. Valamint szükségünk lesz a head of intelligence tanácsadóra. Ne pazaroljuk az időt infrastruktúra építésére,helyett koncentráljunk az iparra. Fejlesszük fel a hírszerző ügynökséget addig,amíg nem lesz három kémünk,ezután kezdjünk el velük katonai technológiákat lopni más országoktól.

A gyalogságot alakítsuk át 7 infantry, 2 artillery és 1 recon, 1 enginer valamint support anti-airra. Lovasságot konvertáljuk át gyalogsággá,mert nem lesz rá szükségünk. Illetve a lovassági sablont alakítsuk át garrisonra és ezt használjuk megszálló sablonként ( 6 cavlary, 1 MP).

Néhány hasznos tipp: Mielőtt kifejlesztenénk a 31M 15 cm-es tarackot (improwed artillery) fejlesszük ki az Artillery Factory in Győr fókuszt,ami egy kis gyártási bónuszt ad az újonan kifejlesztett tüzérségi eszközökre. Motorization fókusz elérhetővé teszi a Rába tervezőt,ami a csökkenti a motorizált eszközök gyártását.

Ezután várjuk meg amíg Németország nem kezdi el Csehszlovákia feldarabolását. Ekkor egy event során választási lehetőséget kapunk, kérjük egész Szlovákiát. Amennyiben Hitler elfogadja, megkapjuk egész Szlovákiát és belépünk az Axisba.Így elérhetővé válnak a döntések következtében a német fegyverbeszerzések is.Ezekből szerezzük be amit csak lehet.

Ekkor kezdjük el a politikai fókszuok fejlesztését és a nagy koalíciós ágon koncentráljunk a man power bónuszos fókuszokra.

A háború kitörésekor ne csatlakozzunk Németország oldalán a háborúba, utasítsuk el a német csapatok átvonulását Lengyelország ellen. Várjuk meg a Második Bécsi döntést,aminek során megkapjuk Erdély egy részét, ekkor lépjünk ki az Axisból.

Turn on the Historical Ai setting and start the campaign.

At the beginning of the research, we will develop the electronics and industry, as well as the Mass Assault doctrine, within which we will try to develop the man power part as soon as possible. Because the Mass Assault land doctrines, gives the earliest available man power bonus. This is absolutely necessary if we want to set up a large army.Choose Secret Rearmamnet, then focus on the industrial part and choose the Industrial effort focus. Let’s not start the political focuses by accident! When the world tension reaches 10%, the Bleed Agremanet becomes available and needs to be developed immediately.You can then change the queuing and economic policies.

Let's build some civilian factories, then focus on expanding the military industry. Let's focus on land weapons and later start manufacturing air defense guns, fighters and cas. Then motor vehicles and armored vehicles may come after the Győr Program. Don’t deal with anti-tank guns because they are completely redundant and we would only waste the scarce industrial capacity on it. Development of anti-aircraft guns and much more cost-effective and cheaper.

First we will need a military theorist with whom we can accelerate the research of land doctrines. Then we will need captain of industry, war industrialist political advisor who, combined with the focus of industrial effort, will be a great help in expanding the industry. We will also need a head of intelligence consultant. Don’t waste time building infrastructure, instead focus on industry. Let’s develop the intelligence agency until we have three spies, then start stealing military technology with them from other countries.

Convert the infantry into 7 infantry, 2 artillery and 1 recon, 1 enginer and support anti-air. We will convert cavalry into infantry because we will not need it. Alternatively, convert the cavalry template to a garrison and use it as an occupying template (6 cavlary, 1 MP).

Some useful tips: Before developing the 31M 15 cm improwed artillery, develop the Artillery Factory in Győr focus, which gives a small manufacturing bonus for the newly developed artillery equipment. Motorization focus makes the Rába designer available, which reduces the production cost of motorized devices.

Then wait until Germany begins to break up Czechoslovakia. Then we will have a choice during an event, please all of Slovakia. If Hitler accepts it, we will get the whole of Slovakia and enter the Axis. In this way, German arms purchases will also be available as a result of the decisions.We get what we can from these.

This is when we start developing our political foci and focus on the man power bonus focuses on the big coalition branch.

When the war breaks out, let us not join the war on the side of Germany, let us reject the march of German troops against Poland. Let's wait for the Second Vienna decision, during which we will get a part of Transylvania, then we will exit the Axis.

20210104154924 1

Kezdjük el építeni a hadsereget, mivel a doktrína és fókuszok hatására kb 10% népesség lesz besorozható.Hadrendes fókuszokkal elérhetővé válik két motorizált és egy páncélos hadosztály,ezek átalakításával hatékony páncélos sereget állíthatunk fel.

Sajnos azonban mivel megkaptuk egész Szlovákiát,így van bad boy hatás az angoloknál,akik emiatt sosem fogják támogatni a revíziós törekvéseinket.Így a Seek Allied Support for revision fókusz kifejlesztése teljesen felesleges.

De ezzel ne foglalkozzunk,számos egyéb lehetőségünk van. Csatlakozhatunk a szövetségesekhez, hadat üzenhetünk Romániának egy döntés következtében, vagy fókusszal war goalt szerezhetünk Németország ellen. De akár csatlakozhatunk a komminternbe is.

Várjuk meg amíg a szövetségesek stabil hídfő állást létesítenek a kontinensen, addig fegyver szállításokkal segtsük a ruszkikat és építsük a hadsereget és a légierőt.

Addig azonban fejlesszük ki lehetőség szerint at összes ipari fókuszt, a Hungarian Motorway Network fókuszig illetve mindent amire úgy érezzük szükségünk van (Árpád Line,egyéb erődítsek....stb).

Az én állásomban hála a csodás új dlc-nek Jugoszlávia semleges maradt, mivel Bulgária és Románia kapitulált, mivel nem volt száraföldi összeköttetése a németek felé.Így a görögök angol segítséggel leverték őket.Majd egyik napról a másikra Görögország kapitulált,újra megalakult Bulgária és Románia úgy,hogy nem volt szárazföldi frontvonal az Axissal. A területen lévő szövetséges hadosztályok egy része ott maradt harcolni,egy része visszakerült a saját fővárosukba,egy része pedig egyszerűen eltűnt.Korábbi Monarchiás tesztelésem során hasonló jelenséget tapasztaltam Bolgár polgárháború kitörésekor.Az ott lévő hadosztályaim egy része egyszerűen eltűnt.Nem minden esetben és nem mindig hasonló arányban. Ezután a beérkező Amerikai csapatok újra leverték Bulgáriát és Romániát. Majd sikeresen partra szálltak Franciaországban is. Ekkor csatlakoztam a szövetségesekhez és beléptem a háborúba.

A lentebb látható képen amikor sikeresen felszabadítasz némi lengyel területet elérhetővé válik egy döntés,amelynek során létrejön az unió Lengyelországgal.Ezt azonnal aktiváljuk!

Let's start building the army, as the doctrine and focuses will allow about 10% of the population to be enlisted.Two motorized and one armored divisions will be available with military focus, by transforming them we can set up an effective armored army.

Unfortunately, however, since we have received the whole of Slovakia, there is a bad boy effect on the English, who will never support our revision efforts because of this. Thus, the development of the Seek Allied Support for revision focus is completely unnecessary.

But let’s not deal with that, we have a number of other options. We can join the Allies, declare war on Romania as a result of a decision, or focus give war goal against Germany. But we can even join the commintern.

Wait until the Allies establish a stable bridgehead station on the continent, help the Russians with arms deliveries and build the army and air force.

In the meantime let's develop all the industrial focuses, to the Hungarian Motorway Network focus, and everything we feel we need (Árpád Line, other fortifications .... etc.).

In my position, thanks to the wonderful new dlc, Yugoslavia remained neutral as Bulgaria and Romania capitulated as there was no mainland connection to the Germans. So the Greeks defeated them with English help.Then, overnight, Greece capitulated, and Bulgaria and Romania were re-formed without a land front line with the Axis. Some of the Allied divisions in the area remained there to fight, some returned to their own capital, and some simply disappeared. In my previous Monarchical testing, I experienced a similar phenomenon when the Bulgarian Civil War broke out. Some of my divisions in the area have simply disappeared. Not in all cases and not always in a similar proportion. Then incoming U.S. troops defeated Bulgaria and Romania again. They then successfully landed in France as well. That’s when I joined the Allies and entered the war.

In the image below, when you successfully liberate some Polish territory, a decision becomes available to form a union with Poland.We will activate this immediately!

20210106092618 1

Az Axis vereségét követően a béke tárgyalások során szerez be minden területet amit csak lehet. Az alábbi képen is látható ahogy Európában egy új nagy hatalom születet a háború viharából.

Following the defeat of the Axis, the peace negotiations will acquire every area possible. The picture below also shows how a new great power is being born in Europe from the storm of war.

The giant woke up: The Hungarian Polish Union was born

20210106103353 1

Készítsd fel az ipart és a hadsereget az oroszokkal való konfrontációra.Építs flottát és segíts leverni a Japánokat Ázsiában ezáltal szerezhetsz ott is pár területet. Illetve ha szerencséd van Jugoszlávia ellen is háborúzhatsz visszaszerezve területeket és Romániától Erdély maradék részét. Akár a vezetést is átveheted a szövetségesknél,ha sikerül sok területet szerezned az oroszoktól,illetve megfelelő méretű ipart és hadsereget hozol létre.Ettől a ponttól kezdve már minden csak a játékoson múlik!

Prepare industry and the army for confrontation with the Russians. Build a fleet and help defeat the Japanese in Asia so you can gain some territory there as well. Or, if you are lucky, you can also go to war against Yugoslavia by regaining territories and the rest of Transylvania from Romania. You can even take the lead at the Allies if you manage to get a lot of territory from the Russians and create an industry and army of the right size.From this point on, it's all up to the you!

Következő héten bemutatom hogyan lehet szövetséges támogatást szerezni a revízióhoz.

Next week, I’ll show you how to get Allied support for the revision.

Comments
PlagueOverlord
PlagueOverlord

Javasolnék egy ilyen zászlót a lengyel-magyar unió számára
Deviantart.com
I.redd.it
Mivel a bejelentés átlagosnak tűnik

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.